تاثير آزادسازي قيمت حامل هاي انرژي بر صنعت قند کشور

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن تاثير آزادسازي قيمت حامل هاي انرژي بر صنعت قند کشور :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : تحقيقات اقتصاد كشاورزي

تعداد صفحات :24

این مطالعه به بررسی تاثیر هدفمندکردن یارانه ها بر صنعت قند کشور ایران می پردازد. آزمون ریشه واحد برای بازده شاخص سهام صنعت قند و شکر و هزینه نسبی حامل های انرژی نشان داد که این متغیرها در سطح مانا هستند و هم چنین آزمون آرچ بیانگر آن است که بازده شاخص سهام صنعت قند ناهمسان واریانس می باشد. به همین دلیل، در این پژوهش از مدل های خانواده GARCH برای برآورد رابطه اثر سیاست دولت (هدفمندکردن یارانه ها) بر صنعت قند کشور استفاده شده است. نتایج برآورد ها بیانگر آن است که هدفمند کردن یارانه ها و افزایش هزینه حامل های انرژی، میانگین بازده شاخص سهام صنعت قند را کاهش و واریانس آن را افزایش داده است.
كلید واژه: هدفمندکردن یارانه ها، صنعت قند، بازده شاخص سهام، مدل های ARCH/GARCH

لینک کمکی