بررسي کارايي شعبه هاي بانک کشاورزي به روش تحليل پوششي داده ها (مطالعه موردي شعبه ها استان البرز)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن بررسي کارايي شعبه هاي بانک کشاورزي به روش تحليل پوششي داده ها (مطالعه موردي شعبه ها استان البرز) :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : تحقيقات اقتصاد كشاورزي

تعداد صفحات :25

بانک ها به عنوان مهم ترین نهاد مالی نقشی مهم در اقتصاد ملی دارند، مدیریت بانک ها همواره با توجه به شرایط اقتصادی حال و آینده، برای بهبود خدمات بانکی، بازاریابی، نوآوری در ارایه خدمات، رقابت با سایر بانک ها در تلاش هستند. بنابراین، یکی از اهداف بانک ها افزایش کارایی اقتصادی است. در این مقاله کارایی 25 شعبه بانک کشاورزی استان البرز در سال 1391 و سال 1392 به روش تحلیل پوششی داده ها که یکی از کاربردی ترین روش های ارزیابی عملکرد می باشد، اندازه گیری شده است. نتایج پژوهش بیانگر آن است که میانگین کارایی فنی شعبه ها بانک کشاورزی در استان البرز در شرایط بازده ثابت و متغیر به مقیاس در سال 1391 به ترتیب برابر 84.2 و 87.7 درصد و در سال 1392 برابر 92.8 و 93.7 است. میانگین کارایی به مقیاس نیز در سال 1391، 95.9 درصد و در سال 1392، 98.9 بوده است، که از دو مدل پایه ای تحلیل پوششی داده ها (مدل BCC و مدل CCR با ماهیت خروجی) استفاده شده است.
كلید واژه: کارایی، تحلیل پوششی داده ها، بانک کشاورزی

لینک کمکی