بررسي توانمندي زنان روستايي در حفظ محيط زيست

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن بررسي توانمندي زنان روستايي در حفظ محيط زيست :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : علوم و تكنولوژي محيط زيست

تعداد صفحات :17

زمینه و هدف: هدف از انجام این پژوهش بررسی میزان توانمندی زنان روستایی در حفظ محیط زیست است. جامعه آماری این پژوهش زنان 60-12 ساله روستای مرزن آباد در استان مازندران به تعداد 75945 نفر است.روش بررسی: از این تعداد 165 نفر به شیوه تصادفی منظم از روستای مرزن آباد استان مازندران انتخاب شدند. اطلاعات مورد نظر از طریق کتابخانه، پرسش نامه و مصاحبه جمع آوری شد. پرسش نامه مشتمل بر 13سوال با پاسخ های باز و بسته مرتبط با اهداف اصلی و فرعی تحقیق بوده است. برای سنجش و اندازه گیری شاخص ها و آزمون فرضیه ها از واریانس و ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده شده است.فرضیه های پژوهش عبارتند از 1- وضعیت اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی زنان در ارتقای محیط زیست موثر است. 2- شناخت وآگاهی زنان با مدیریت درمحیط زیست رابطه دارد .3- توانمندی زنان به حفاظت از محیط زیست منجر می شود. 4- شناخت زنان از محیط زیست به تغییر رفتار در الگوی مصرف می انجامد.یافته ها و نتایج: یافته های پژوهش ارتباط مثبت و معنی دار بین وضعیت اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی زنان، شناخت و آگاهی زیست محیطی زنان، میزان توانمندی زنان در حفاظت ازمحیط زیست، و نقش زنان در مدیریت محیط زیست را نشان داده است.
كلید واژه: توانمندی، آگاهی، حفاظت محیط زیست، الگوی مصرف

لینک کمکی