تحليل اثرهاي هدفمند سازي يارانه آب کشاورزي بر بخش کشاورزي ايران (مدل تعادل عمومي محاسبه پذير)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن تحليل اثرهاي هدفمند سازي يارانه آب کشاورزي بر بخش کشاورزي ايران (مدل تعادل عمومي محاسبه پذير) :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : تحقيقات اقتصاد كشاورزي

تعداد صفحات :22

طی دهه های گذشته پرداخت یارانه به آب کشاورزی باعث پایین نگه داشتن قیمت مصرفی آب در این بخش شده، به گونه ای که از یک سو باعث مصرف بی رویه آب و از سوی دیگر، باعث شده هزینه های هنگفتی را به دولت تحمیل نماید. تعیین ابعاد گوناگون اثر های اقتصادی اصلاح یارانه آب کشاورزی، می تواند گامی اساسی در تعیین سناریو های اصلاح قیمت آب باشد. در این مطالعه با استفاده از مدل تعادل عمومی محاسبه پذیر اثر اصلاح یارانه آب کشاورزی بر رشد پایدار روستایی در چارچوب شش سناریو مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان می دهند که کاهش یارانه آب کشاورزی از سویی موجب کاهش معنی دار مصرف خانوار های روستایی شده و از سوی دیگر، باعث افزایش شاخص قیمت و هزینه های تولید در بخش کشاورزی می گردد و در نتیجه، تولید بخش کشاورزی از -0.73 درصد (109636 میلیارد ریال) در سناریو نخست به -5.33 درصد (104557 میلیارد ریال) در سناریو ششم کاهش یافته است. دولت می تواند با باز توزیع درآمد ناشی از اصلاح یارانه آب کشاورزی به کشاورزان بخشی از افزایش هزینه های تولید را جبران نموده و کاهش در مصرف خانوار های روستایی را تعدیل نماید.
كلید واژه: اصلاح یارانه آب کشاورزی، خانوار های روستایی، مدل تعادل عمومی محاسبه پذیر، GAMS

لینک کمکی