تغييرات رفرکتيو بعد از جايگذاري مايورينگ

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن تغييرات رفرکتيو بعد از جايگذاري مايورينگ :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : علوم پيراپزشكي و توانبخشي مشهد

تعداد صفحات :9

هدف : بررسی تغییرات عیوب انکساری و حدت بینایی قرنیه قبل و شش ماه بعد از عمل جایگزاری مایورینگ در بیماران با قوز قرنیه در بیمارستان فارابی تهران، ایران.روش بررسی: این مطالعه گذشته نگر پرونده 34 چشم28 بیمار قوز قرنیه ای با میانگین سن 29±7.41 که تحت عمل مایورینگ قرار گرفتند و بعد از 6 ماه ارزیابی مجدد شده بودند، مورد بررسی قرار می دهد. دراین مطالعه حدت بینایی دور اصلاح شده، نتایج انکساری و داده های دستگاه پنتاکم (OCULUS GmBh) ارزیابی شدند. درهمه بیماران مرکز قرنیه شفاف بود و امکان تجویز یا تحمل لنز برای آنها وجود نداشت و ضخامت مرکزی قرنیه در همه نمونه ها بیشتر از 360 میکرومتر بود.یافته ها: شش ماه بعد از عمل جراحی میانگین حدت بینایی دور اصلاح شده (در سیستم لگمار) به طور معنی داری از 0.22±0.30 به 0.20±0.20 بهبود پیدا کرد (p=0.006) و میانگین عیب انکساری اسفریکال (از -4.66±3.76 دیوپتر به -1.48±3.72 دیوپترکاهش پیدا کرد (p=0.001). میانگین عیب انکساری سیلندریکال از -4.27±3.15 دیوپتر به -2.18±1.63 دیوپتر کاهش پیدا کرد (p=0.001). درصد فراوانی محورهای سیلندریکال رفرکشن قبل از عمل به ترتیب 21%، 44% و 35% موافق قاعده، مایل و مخالف قاعده بودند و بعد از عمل به ترتیب 18%، 24% و58% محورهای موافق قاعده، مایل و مخالف قاعده شده اند.نتیجه گیری: عمل مایورینگ بهبود قابل توجهی در حدت بینایی دور اصلاح شده، عیب انکساری اسفریکال و سیلندریکال و میزان آستیگماتیسم قرنیه فراهم می کند.
كلید واژه: کراتوکونوس، مایورینگ، عیوب انکساری، حدت بینایی

لینک کمکی