اثر خستگي ناشي از دويدن بر الگوي Roll-Over پاي دوندگان مبتدي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن اثر خستگي ناشي از دويدن بر الگوي Roll-Over پاي دوندگان مبتدي :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : علوم پيراپزشكي و توانبخشي مشهد

تعداد صفحات :13

هدف: دوندگان مبتدی در معرض ریسک بالایی از آسیبهای ناشی از دویدن قرار دارند. با این حال، سازوکارهای مربوط به آسیب این ورزشکاران کمتر شناخته شده است. هدف این مطالعه بررسی اثر خستگی ناشی از دویدن روی الگوی roll-over (وضعیت حرکتی پا در تماس با زمین هنگام راه رفتن و دویدن) پای دوندگان مبتدی بود.روش بررسی: تعداد 18 نفر (12 مرد و 6 زن) دونده مبتدی در این مطالعه شرکت کردند. توزیع بار کف پایی آزمودنیها قبل و پس از خستگی، توسط دستگاه Footscan ثبت شد. حداکثر فشار کف پایی، حداکثر نیروی مناطق مختلف پا و نسبت نیروی داخلی-خارجی پا در مرحله هل دادن جلوی پا محاسبه شد.هم چنین متغیرهای زمانی مانند زمان رسیدن به حداکثر نیرو و درصد زمان طول کشیدن هر مرحله به دست آمد.یافته ها: پس از خستگی افزایش در بارگیری جلوی پا و وسط پا مشاهده شد. نتایج کاهش معناداری را در نسبت نیروی داخلی-خارجی در مرحله هل دادن جلوی پا نشان داد (p=0.029). همچنین، نسبت درصد زمانی مرحله تماس اولیه و تماس جلوی پا کاهش (p=0.001 و p=0.009 به ترتیب) و درصد زمانی مرحله هل دادن جلوی پا افزایش پیدا کرد (p=0.036). کاهشی هم در زمان رسیدن به حداکثر نیروی Metatarsal (استخوان کف پایی) چهارم مشاهده شد.نتیجه گیری: یافته های این مطالعه، نشان داد که خستگی ناشی از دویدن سبب افزایش توزیع بار و فشار کف پایی و در نتیجه تغییر در الگوی roll-over دوندگان مبتدی می شود.این نتایج می تواند اطلاعات مفیدی را در شناسایی سازوکارهای ایجاد برخی از آسیبهای ناشی از دویدن فراهم کند.
كلید واژه: خستگی ناشی از دویدن، دونده مبتدی، roll-over

لینک کمکی