بررسي رابطه ي بين ميزان آگاهي و سطح اضطراب قبل از عمل در بيماران کانديد عمل جراحي مغز و اعصاب

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن بررسي رابطه ي بين ميزان آگاهي و سطح اضطراب قبل از عمل در بيماران کانديد عمل جراحي مغز و اعصاب :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : علوم پيراپزشكي و توانبخشي مشهد

تعداد صفحات :13

هدف: اضطراب از شایعترین مشکلات قبل از عمل جراحی است و با توجه به تکنیکهای پیشرفته جراحی، همچنان اکثر بیماران اضطراب قبل از عمل را تجربه می نمایند. این مطالعه با هدف تعیین رابطه بین میزان آگاهی بیماران از روشها و عوارض عمل جراحی مغز و اعصاب و اضطراب قبل از عمل در بیمارستانهای آموزشی مشهد انجام شد.روش بررسی: این پژوهش از نوع توصیفی- تحلیلی بود که در سال 1393 انجام شد. جامعه پژوهش کلیه بیماران مشمول عمل جراحی مغز و اعصاب با هوشیاری نسبی که هنوز عمل جراحی نشده و یا منتظر عمل جراحی بودند را تشکیل داد. بر اساس مطالعات قبلی و فرمول محاسبه حجم نمونه تعداد 10 درصد بیماران کاندید عمل جراحی مغز و اعصاب در 8 ماهه نخست سال 1393 (104بیمار) انتخاب شد. ابزار جمع آوری اطلاعات در قسمت بررسی میزان آگاهی بیماران از روش جراحی و عوارض عمل، پرسشنامه محقق ساخته و در قسمت بررسی شدت اضطراب بیماران از عمل جراحی، پرسشنامه استاندارد بک (Beck) بود. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS صورت گرفت.یافته ها: در خصوص اضطراب کل بیماران 3.8 درصد اضطراب بسیار کم و یا اضطراب نداشتند، 34.6 درصد اضطراب خفیف، 43.3 درصد اضطراب متوسط و 18.3 درصد اضطراب شدید داشتند. متوسط اضطراب در بیماران 19.16±14.05 بوده است. آشنایی بیماران از عوارض عمل جراحی و روش عمل در حد متوسط بود.افرادی که سابقه بستری در بیمارستان داشتند اضطراب کمتری نسبت به گروه دیگر داشتند (p=0.027).نتیجه گیری: با توجه به یافته ها، بیمارانی که با محیط آشنایی داشتند اضطراب کمتری احساس می کردند بنابراین ارائه سطح مناسبی از اطلاعات و پاسخگویی به نیازهای اطلاعاتی بیماران و اطرافیان آنها هنگام اخذ رضایت آگاهانه و آشنایی بیمار با محیط و شرایط اتاق عمل می تواند در کاهش سطح اضطراب بیماران کاندید عمل جراحی مغز و اعصاب تاثیرگذار باشد. توجه به نیازهای اطلاعاتی این بیماران باید به طور مداوم مورد ارزیابی و پایش قرار گیرد.
كلید واژه: اطلاع رسانی سلامت، آگاهی بیمار، اضطراب، جراحی مغز و اعصاب

لینک کمکی