مقايسه تغييرات مرکز فشار به مرکز جرم حين برش جانبي در مردان کاراته کاي نخبه با و بدون زانوي پرانتزي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقايسه تغييرات مرکز فشار به مرکز جرم حين برش جانبي در مردان کاراته کاي نخبه با و بدون زانوي پرانتزي :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : علوم پيراپزشكي و توانبخشي مشهد

تعداد صفحات :9

هدف: با توجه به اینکه اختلال در وضعیت بدن، ثبات دینامیک را در حین انجام حرکات و مهارتهای ورزشی تحت تاثیر قرار می د هد هدف از انجام این مطالعه مقایسه تغییرات مرکز فشار نسبت به مرکز جرم حین برش جانبی در مردان کاراته کای نخبه با زانوی پرانتزی و نرمال بود.روش بررسی: در این مطالعه نیمه تجربی، تغییرات مرکز فشار نسبت به مرکز جرم بدن حین برش جانبی20 مرد کاراته کای نخبه (10 نفر زانو پرانتزی و 10 نفر نرمال) محاسبه شد.یافته ها: نتایج نشان داد، تغییرات مرکز فشار نسبت به مرکز جرم در جهت داخلی- خارجی در هر دو اندام غالب (p=0.024) و غیرغالب (p=0.004) در گروه زانوی پرانتزی به طور معناداری از گروه نرمال بیشتر بود. در حالی که در جهت قدامی- خلفی تفاوت معناداری بین دو گروه مشاهده نشد (p³0.05). ضمن اینکه تفاوت بین اندامهای غالب و غیرغالب در هیچکدام از مولفه های قدامی- خلفی و داخلی- خارجی معنادار نبود (p³0.05).نتیجه گیری: با توجه به نتایج مطالعه حاضر می توان چنین نتیجه گیری کرد که پرانتزی بودن زانو می تواند عاملی تاثیر گذار بر تغییرات مرکز فشار نسبت به مرکز جرم حین انجام مانور های برشی باشد.
كلید واژه: مرکز فشار، برش جانبی، زانوی پرانتزی، کاراته

لینک کمکی