مقايسه شاخص هاي آکوستيک صوتي افراد سيگاري و غير سيگاري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقايسه شاخص هاي آکوستيک صوتي افراد سيگاري و غير سيگاري :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : علوم پيراپزشكي و توانبخشي مشهد

تعداد صفحات :12

هدف: مصرف سیگار به عنوان یکی از مهمترین عوامل موثر در ایجاد ضایعات حنجره و اختلالات صوتی شناخته می شود. حنجره و صوت گفتار را قابل شنیدن می کنند. ارتباط گفتاری نقش مهم و غیرقابل انکاری در زندگی انسان دارد. بررسی تاثیر سیگار بر وضعیت صوت سیگاریها از منظر پیشگیری، درمان و توانبخشی ضرورت دارد.روش بررسی: مطالعه حاضر از نوع مقطعی و بر روی 45 فرد سیگاری مراجعه کننده به مرکز ترک سیگار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی (34 مرد و 11 زن) با میانگین سنی (38.40±9.7) و 32 نفر غیرسیگاری (19 مرد و13 زن) با میانگین سنی (28.4±7.8) انجام شد. جهت تجزیه و تحلیل شاخصهای آکوستیک واکه /a/ به مدت 5 ثانیه تولید و با نرم افزار (Multi-Dimensional Voice Program Software; MDVP) فرکانس پایه و تغییرات آن، Jitter، Shimmer، (Amplitude Variation; vAm) و (Noise to Harmonic Ratio; NHR) مورد بررسی قرار گرفت.یافته ها: نتایج نشان داد که شاخصهای فرکانس پایه F0 (Fundamental Frequency)، (Fundamental Frequency Minimum)Fmin در افراد سیگاری کاهش یافته و با افراد غیرسیگاری تفاوت معناداری دارد (p<0.05). مقدار NHR، میانگین vAm، میانگین (Amplitude Tremor Intensity Index)Atri، میانگین (Fundamental Frequency Variation)vF0 در افراد سیگاری به طور معنی داری بالاتر از افراد غیرسیگاری است (p<0.05). همچنین بررسی ارتباط تعداد نخ سیگار مصرفی در روز نشان داد که این عامل با شاخصهاF0 ، (r=-0.374, p=0.010) و Fmin (r=-0.423, p=0.004) و همبستگی معناداری دارد اما با سایر شاخصهای اکوستیک صوتی همبستگی معناداری ندارد. نتیجه گیری: شاخصها آکوستیکی صوت در افرادی که مدت طولانی سیگار مصرف می کردند به طور معناداری نشان دهنده اختلال در عملکرد حنجره و صوت آنها می باشد. مصرف سیگار به مقدار 15 نخ در روز و مدت زمان بیشتر از 10 سال می تواند تاثیرات مشخصی را بر روی حنجره و در نتیجه شاخص های صوتی گذاشته و منجر به اختلال در صوت شود.
كلید واژه: حنجره، صوت، شاخص های آکوستیک، سیگار

لینک کمکی