تضاد در داستان زال و رودابه از شاهنامه فردوسي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن تضاد در داستان زال و رودابه از شاهنامه فردوسي :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : بهارستان سخن (ادبيات فارسي)

تعداد صفحات :26

مقاله حاضر به بررسی مدیریت تضاد و انواع آن از دیدگاه حکیم توس، در در داستان زال ورودابه شاهنامه فردوسی می پردازد؛ تضادی که گاهی به تعارض وزمانی باعث صلح وآشتی در بین قهرمانان و شخصیت های داستان منجر می گردد که فردوسی به نحو احسن توانسته است آن را مدیریت كند. تضاد موجود در این داستان از زمان به دنیا آمدن زال که دارای موهای سفیدی بوده است، بین او و پدرش سام با سایر اشخاص داستان جلوه گر می شود و در نهایت با ازدواج زال ورودابه با فراز و نشیب های زیادی منجر به صلح وآشتی می گردد. در سیر هستی زال تضاد میان آرزو و آرمان گروه های مختلف اجتماعی، که در روند زندگیشان، خود را در کشمکش هستی زال مجسم کرده اند، آشکار می گردد. نیروی اراده زال چون عاملی تعیین کننده در زندگی قوم ایرانی تصور می گردد، جامعه و زال به وحدت می رسند و خویشکاری زال خویشکاری حماسه است. وجود تضادها و بدعت وجودی اش سبب طردش می شود، و در پی آن هویت و ماهیت رازوار و پیوندش با عوامل مقدس و فوق طبیعی مشخص می گردد.
كلید واژه: داستان، زال، رودابه، تضاد، شخصیت داستان

لینک کمکی