اثر ايجاد حسابهاي انفرادي در ساختار تامين اجتماعي بر پس انداز در کشورهاي منتخب و ايران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن اثر ايجاد حسابهاي انفرادي در ساختار تامين اجتماعي بر پس انداز در کشورهاي منتخب و ايران :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : اقتصاد كاربردي

تعداد صفحات :13

هدف از این تحقیق بررسی اثر اصلاحات در سیستم تامین اجتماعی از طریق اختصاصی سازی بیمه های اجتماعی و تشکیل حسابهای انفرادی بر نرخ پس انداز در کشورهای منتخب (که این برنامه ها در آنها پیاده سازی شده) و ارائه راهکارهای مناسب برای پیاده سازی آن در ایران می باشد. اثر این اصلاحات بر نرخ پس انداز کشورهای منتخب از طریق مدل های اقتصاد سنجی داده های تابلویی برای 12 کشوری که این اصلاحات را انجام داده اند، طی دوره زمانی 2011-1980 مورد بررسی قرار گرفته و از نتایج به دست آمده از مدل، اثر اصلاحات مورد تحلیل قرار گرفته است. بدین منظور در ابتدا معادله نرخ پس انداز در 12 کشور مورد بررسی با استفاده از متغیرهایی همچون درآمد سرانه، بار تکفل افراد جوان، امید به زندگی، نرخ شهرنشینی و جمعیت به عنوان متغیر مستقل، برآورد گردیده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که بین اصلاحات در نظام تامین اجتماعی و نرخ پس انداز اثر معناداری وجود دارد. اما نحوه تاثیرگذاری اصلاحات بر نرخ پس انداز به نحوه اجرای اصلاحات بستگی داشته و بر این اساس اصلاحات می تواند اثرات متناقضی را بر نرخ پس انداز داشته باشد.
كلید واژه: تامین اجتماعی، حسابهای انفرادی، اختصاصی سازی، داده های تابلویی

لینک کمکی