بررسي و تجزيه و تحليل مسائل بازاررساني و حاشيه بازاريابي محصول قارچ خوراکي استان البرز

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن بررسي و تجزيه و تحليل مسائل بازاررساني و حاشيه بازاريابي محصول قارچ خوراکي استان البرز :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : اقتصاد كاربردي

تعداد صفحات :13

پژوهش حاضر به بررسی مسائل بازاررسانی و حاشیه بازاریابی محصول قارچ استان البرز طی سال 1392 می پردازد. بدین منظور خدمات بازاررسانی این محصول مورد بررسی قرار گرفت. هدف از این بررسی بهبود شرایط بازاررسانی و بهبود عملکرد تولیدکنندگان در عرصه ی بازاررسانی محصول قارچ می باشد. طی این پژوهش فعالیت 30 تولید کننده، 30 حمل کننده و 35 فروشنده (عمده فروش، خرده فروش، باربارکن و میادین بار) با روش نمونه گیری تصادفی ساده به وسیله تکمیل پرسشنامه مورد بررسی قرار گرفت. پس از کسب اطلاعات مورد نیاز با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندمتغیره، ارتباط میان متغیرها مورد آزمون قرار گرفت. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد؛ میان درآمد تولیدکننده و متغیرهای قیمت تولیدکننده، هزینه های بازاررسانی و میزان ضایعات ارتباط معناداری وجود دارد. همچنین حاشیه های بازاررسانی در هر دو سطح عمده فروشی و خرده فروشی با استفاه از الگوی مارک آپ به ترتیب 5000، 8400 ریال و حاشیه کل بازار 13400 ریال محاسبه گردید. و درصد هزینه بازاررسانی محصول قارچ منطقه مورد مطالعه در سال 1392، 21.60 درصد می باشد. از این رو ایجاد تحول و تغییرات در نظام بازاررسانی محصول قارچ منطقه با مشارکت و حمایت از تولیدکنندگان، جلوگیری از دخاالت واسطه ها و همچنین تاسیس مراکز خدمات بازاررسانی مجهز تاکید می گردد.
كلید واژه: بازاررسانی، حاشیه بازار، درآمد تولیدکننده، قارچ خوراکی، هزینه بازاررسانی

لینک کمکی