تحليل سطوح برخورداري و رتبه بندي شهرستان هاي استان همدان با استفاده از مدل-هاي چند معياره TOPSIS و KOPRAS

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن تحليل سطوح برخورداري و رتبه بندي شهرستان هاي استان همدان با استفاده از مدل-هاي چند معياره TOPSIS و KOPRAS :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : برنامه ريزي منطقه اي

تعداد صفحات :18

یکی از مسائل ساختاری نظام مدیریت و برنامه ریزی کشور، مساله تمرکز خدمات در مرکز و ضعف و نارسائی آن در پیرامون است که مسبب مسائل متعددی چون رشد بی عدالتی و افزایش فقر در مناطق مختلف کشور می باشد. هدف تحقیق حاضر، بررسی وضعیت خدمات عمومی و نحوه پراکنش آنها در شهرستان های استان همدان است. روش پژوهش مبتنی بر روش توصیفی- تحلیلی می باشد. داده های مورد نیاز به شیوه کتابخانه ای و اسنادی، و با بررسی 52 متغیر از سالنامه آماری سال 1392 استان همدان به دست آمده است. تحلیل داده ها با استفاده از مدل های تصمیم گیری TOPSIS و KOPRAS، وزن دهی به روش آنتروپی و تکنیک تحلیل خوشه ای انجام گرفته است. نتایج به دست آمده بیانگر عدم تعادل در توزیع خدمات در بین شهرستان های استان همدان می باشد. نظام برنامه ریزی این استان تابعی از برنامه ریزی مرکز- پیرامون است، به گونه ای که اکثر خدمات در مرکز (همدان) واقع شده و هرچه فاصله از مرکز زیاد می شود، سطح خدمات نیز کمتر می شود. یافته ها نشان می دهد که شهرستان همدان با رتبه یک (با ضریب 0.600) و در سطح برخوردار از توسعه، شهرستان ملایر با رتبه 2 (با ضریب 0.310) در سطح نیمه برخوردار، شهرستان های بهار (با ضریب 0.305)، نهاوند (با ضریب 0.266)، کبودرآهنگ (با ضریب 0.205)، تویسرکان (با ضریب 0.177) و رزن (با ضریب 0.176) و با رتبه های 3 تا 7 درسطح محروم، و شهرستان های اسدآباد (با ضریب 0.138) و فامنین (0.084) نیز با رتبه های 8 و 9 در سطح بسیار محروم قرار دارند.
كلید واژه: توسعه یافتگی، منطقه، مدل KOPRAS، مدل TOPSIS، همدان

لینک کمکی