اثربخشي درمان شناختي رفتاري بر ترس از زايمان، ترس از درد، خودکارآمدي زايمان و تمايل به سزارين زنان نخست زا

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن اثربخشي درمان شناختي رفتاري بر ترس از زايمان، ترس از درد، خودکارآمدي زايمان و تمايل به سزارين زنان نخست زا :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله زنان مامايي و نازايي ايران

تعداد صفحات :16

مقدمه: در طول دهه گذشتهنرخ سزارین در کشورهای صنعتی و در حال توسعه افزایش یافته است. دلایل زیادی برای افزایش جهانی نرخ سزارین وجود دارد، اما یک عامل مهم و تاثیرگذار ترس از زایمان طبیعی است. ترس از زایمان نیز خود به دلایلی همچون ترس از درد و خودکارآمدی پایین زایمان ایجاد می شود. لذا مطالعه حاضر با هدف تعیین اثربخشي درمان شناختي رفتاري بر ترس از زايمان، ترس از درد، خودکارآمدي زايمان و تمايل به سزارين زنان نخست زا انجام شد.روش کار: این مطالعه کارآزمایی بالینی در سال 1394 بر روی 25 نفر از زنان نخست زای شهر مشهد انجام شد. افراد به دو گروه کنترل و آزمایش تخصیص یافتند. 9 جلسه درمان شناختی رفتاری توسط پژوهشگر (روانشناس بالینی) بر روی گروه آزمایش اجرا شد. پرسشنامه انتظار از زایمان ویژما، خودکارآمدی زایمان و نشانه های اضطراب از درد به عنوان ابزار در پیش آزمون و پس آزمون استفاده شدند. تمایل زنان به نوع زایمان با یک سوال در ابتدای نمونه گیری و در پایان درمان سنجیده شد، به علاوه پس از اتمام بارداری طی یک تماس تلفنی، نوع نهایی زایمان از مادران پرسیده شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه 16) و آزمون های تحلیل کواریانس و آزمون دقیق فیشر انجام شد. میزان p کمتر از 0.05 معنی دار در نظر گرفته شد.یافته ها: در مطالعه حاضر ترس از زایمان، ترس از درد، تمایل به سزارین و سزارین در گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل کاهش یافت (P<0.05). هم چنین خودکارآمدی زایمان در گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل افزایش یافت (P<0.05).نتیجه گیری: درمان شناختی رفتاری از طریق کاهش ترس از زایمان، ترس از درد و افزایش خودکارآمدی زایمان، سزارین های غیرضروری را کاهش می دهد.
كلید واژه: ترس از زایمان، ترس از درد، خودکارآمدی زایمان و تمایل به سزارین

لینک کمکی