امکان سنجي توليد ماده ي گندزداي مايع از الکتروليز محلول نمک طعام

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن امکان سنجي توليد ماده ي گندزداي مايع از الکتروليز محلول نمک طعام :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : ارتقاي ايمني و پيشگيري از مصدوميت ها

تعداد صفحات :8

سابقه و هدف: روش های صحیح ضد عفونی، گندزدایی و رعایت اصول بهداشتی می توان بسیاری از عفونت ها را کنترل نماید. گندزداهای مختلف معدنی و آلی می توانند در بخش های مختلف بیمارستانی به کار گرفته شوند. هدف از این تحقیق بررسی امکان سنجی تولید ماده گندزدای مایع به روش الکترولیز محلول نمک طعام و بررسی کاربرد آن برای گندزدائی سطوح می باشد.روش بررسی: برای انجام این مطالعه پایلوتی طراحی و ساخته شد. محلول هایی با 5 غلظت نمک طعام (1، 3، 5، 7 و 10 درصد) و در 5 pH مختلف (2، 5.4، 7، 5.9، 12) تهیه گردید و تحت تاثیر 5 شدت جریان (2.0، 4.0 ، 6.0 ،1،8.0 آمپر) قرار گرفت. سپس نمونه ای از ستون آندی پایلوت گرفته و بر روی سوش میکروبی استافیلوکوکوس اورئوس مطابق استاندارد 9485 موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران آزمایش گردید.یافته ها: نتایج نشان داد که افزایش غلظت نمک طعام ، افزایش شدت جریان الکتریکی و کاهش pH باعث مرگ ومیر بیشتر باکتری ها در سوش باکتریایی استافیلوکوکوس اورئوس شد. همچنین غلظت نمک طعام 1 تا 5 درصد وPH=7 و شدت جریان 1 آمپر تمامی باکتری های سوش باکتریایی استافیلوکوکوس اورئوس را به طور کامل از بین برد.
كلید واژه: گندزدایی، الکترولیز، آب نمک، استافیلوکوکوس اورئوس

لینک کمکی