بررسي ارتباط افسردگي و اختلال شناختي با سقوط منجر به شکستگي در سالمندان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن بررسي ارتباط افسردگي و اختلال شناختي با سقوط منجر به شکستگي در سالمندان :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : ارتقاي ايمني و پيشگيري از مصدوميت ها

تعداد صفحات :10

سابقه و هدف: سقوط یکی از مشکلات اصلی سلامت سالمندان است. هدف از انجام این مطالعه بررسی ارتباط افسردگی و اختلال شناختی با سقوط در سالمندان مراجعه کننده به بیمارستان های منتخب تهران بود.روش بررسی: یک مطالعه مورد- شاهدی که مبتنی بر بیمارستان های تهران در سال 94 انجام شده است. در این مطالعه 225 سالمند (81 مرد و 144 زن) ، شامل 75 مورد (27 مرد و 48 زن) و 150 شاهد (54 مرد و 96 زن) از میان سالمندان مراجعه کننده به 5 بیمارستان در مناطق: شمال، جنوب، شرق، غرب و مرکز تهران با یکدیگر مقایسه شدند. برای سنجش وضعیت شناختی از پرسشنامه استاندارد معاینه مختصر وضعیت شناختی و برای سنجش افسردگی از پرسشنامه افسردگی طب سالمندی استفاده شد. از آزمون های کای اسکوئر، من ویتنی، همبستگی و رگرسیون لجستیک برای تحلیل داده ها در نرم افزار STATA نسخه 12 استفاده شد.یافته ها: نتایج مطالعه نشان داد که نسبت شانس سقوط در سالمندان افسرده 8.2 مرتبه بیشتر از سالمندان بدون افسردگی بود. همچنین نسبت شانس سقوط در سالمندان دارای نقص شناختی 6.7 مرتبه بیشتر از سالمندان بدون اختلال شناختی بود و همراهی این دو اختلال با یکدیگر، شانس سقوط، در مقایسه باوجود یک عامل به تنهایی را چند برابر می کرد.نتیجه گیری: ارتباط مثبت و معناداری بین افسردگی و اختلال شناختی با سقوط وجود دارد. به منظور کاهش رخداد سقوط توصیه می شود سیاست گذاران، برنامه های آموزشی مناسبی را جهت پیشگیری از این عوامل خطر برای خانواده ها فراهم آورند.
كلید واژه: افسردگی، اختلال شناختی، سقوط، سالمندان

لینک کمکی