ارزيابي سطح قابليت هاي سازمان يادگيرنده از ديدگاه پرستاران در يك سازمان بهداشتي درماني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن ارزيابي سطح قابليت هاي سازمان يادگيرنده از ديدگاه پرستاران در يك سازمان بهداشتي درماني :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : پياورد سلامت

تعداد صفحات :13

زمینه و هدف: یادگیری در محیط های بهداشتی درمانی، كه در آن دانش و مهارت به دلیل پیشرفت های مداوم در علم و پزشكی می تواند به سرعت از رده خارج شود، ضروری است. یادگیری سازمانی، فرایندی است پویا كه سازمان را قادر می سازد تا به سرعت با تغییر سازگاری یابد. هدف از این مطالعه، تعیین وضعیت یادگیری سازمانی در یك سازمان بهداشتی و درمانی بود.روش بررسی: این مطالعه به صورت مقطعی و توصیفی در بین 200 نفر از پرستاران یك سازمان بهداشتی و درمانی دولتی در شهر تهران انجام شد. داده ها با استفاده از پرسش نامه ابعاد یادگیری سازمانی جمع آوری شد، و سپس با استفاده از روش های آماری توصیفی، شامل فراوانی، درصد، میانگین، و انحراف معیار، ارائه شدند.یافته ها: میانگین نمره كلی یادگیری سازمانی در سازمان مورد بررسی 0.69±3.36 بود كه وضعیت نسبتا خوبی را نشان داد. بین ابعاد مختلف سازمان یادگیرنده، بالاترین مقدار مربوط به یادگیری مداوم با میانگین (0.39±3.44)، و پایین ترین مقدار مربوط به توانمندسازی كاركنان با میانگین (0.06±2.72) بود.نتیجه گیری: میزان استقرار سازمان یادگیرنده و مولفه های آن در سازمان مذكور وضعیت مناسبی دارد. یافته های این مطالعه، اطلاعات مفیدی در مورد حیطه هایی از یادگیری كه نیاز به بهبود دارند، برای مدیران این سازمان فراهم می كند.
كلید واژه: سازمان یادگیرنده، پرستاران، سازمان های ارائه دهنده خدمات بهداشتی درمانی

لینک کمکی