ارزيابي تعيين شايستگي مرتع براي چراي گوسفند بر اساس دستورالعمل (MSSG) (مطالعه موردي: طالقان مياني)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن ارزيابي تعيين شايستگي مرتع براي چراي گوسفند بر اساس دستورالعمل (MSSG) (مطالعه موردي: طالقان مياني) :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : تحقيقات مرتع و بيابان ايران

تعداد صفحات :18

استفاده بر اساس پتانسیل و قابلیت مراتع از اهداف تعیین شایستگی می باشد. مطالعه حاضر به منظور ارزیابی تعیین شایستگی مرتع برای چرای گوسفند بر اساس دستورالعمل (Manual of Suitability for Sheep Grazing) در مراتع طالقان میانی و مقایسه آن با دستورالعمل (1991) FAO انجام شد. بر این اساس مدل نهایی شایستگی از تلفیق سه معیار پوشش گیاهی، منابع آب و فرسایش خاك مشخص گردید. نمونه برداری در مناطق معرف تیپ های گیاهی به روش تصادفی - سیستماتیك با استقرار 4 ترانسكت 200 متری و 40 پلات یك متر مربعی در راستای آن انجام شد و در هر پلات فهرست گونه های موجود، درصد پوشش هر گونه، درصد تركیب گیاهان قابل چرای دام و تولید آنها برداشت و محاسبه گردید. بدین منظور نتایج دستورالعمل پیشنهادی با نتایج مدل (1991) FAO با استفاده از آزمون غیر پارامتری ویلكاكسون مورد آزمون قرار گرفت. نتایج نشان داد كه كم بودن نسبت علوفه قابل دسترس، پایین بودن حد بهره برداری مجاز، فرسایش و سازند حساس خاك نسبت به فرسایش (مارن)، وضعیت فقیر و گرایش منفی در بعضی از تیپ ها، كوهستانی بودن و شیب زیاد برخی از تیپ های گیاهی را از عوامل محدود كننده شایستگی مراتع منطقه از نظر چرای گوسفند دانست. نتایج نهایی مدل چرای گوسفند نشان داد كه هیچ تیپ گیاهی در طبقه S1 و N قرار نگرفت و بیشتر تیپ های منطقه مورد مطالعه در طبقه شایستگی S2 جای گرفتند. به طوری كه از 25576.9 هكتار مراتع منطقه مورد مطالعه %87.25 (22322.15 هکتار) در طبقه S2 و %12.75 (3254.75 هکتار) در طبقه S3 قرار دارند. نتایج حاصل از مقایسه دو روش تعیین شایستگی نشان داد كه اختلاف معنی داری بین دو روش وجود ندارد (P<0.01).
كلید واژه: شایستگی مرتع، گوسفند، دستورالعمل، طالقان میانی

لینک کمکی