عنوان فارسي: بررسي برخي از عوامل اجتماعي مرتبط با فرهنگ مصرف در ميان زنان شهر يزد (عنوان عربي: العلاقة بين بعض العوامل الاجتماعية مع الثقافة الاستهلاکيه بين النساء المسنات في يزد)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن عنوان فارسي: بررسي برخي از عوامل اجتماعي مرتبط با فرهنگ مصرف در ميان زنان شهر يزد (عنوان عربي: العلاقة بين بعض العوامل الاجتماعية مع الثقافة الاستهلاکيه بين النساء المسنات في يزد) :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مطالعات راهبردي زنان (كتاب زنان)

تعداد صفحات :44

چکیده فارسی:این مطالعه که با هدف بررسی میزان عوامل مرتبط با فرهنگ مصرف در میان زنان شهر یزد انجام شده، به لحاظ زمانی مقطعی و به لحاظ روشی از نوع پیمایشی است. ابزار استفاده شده در این پژوهش، پرسشنامه محقق ساخته بوده که اعتبار آن از طریق محتوایی و پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ محاسبه شده است. جامعه آماری زنان 64-15ساله شهر یزد و روش نمونه گیری خوشه ای بوده است. داده های به دست آمده که در بین 400 نفر از زنان شهر یزد که به صورت تصادفی توزیع شده، از طریق برنامه spss تجزیه وتحلیل شده است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که میزان مصرف گرایی در میان زنان شهر یزد 68.28 درصد و از حد متوسط پایین تر است. بر اساس آزمون های انجام شده میزان مصرف گرایی با میزان دینداری، سبک زندگی و مدگرایی رابطه معنی داری داشته ولی با متغیرهای سن، تاهل، اشتغال، درآمد، تحصیلات و نگرش به جنسیت این رابطه معنی دار نشده است. نتیجه تحلیل رگرسیون نشان می دهد که سبک زندگی، دینداری و مدگرایی در مجموع 48 درصد از واریانس میزان مصرف گرایی را تبیین می کنند، سبک زندگی با مقدار بتای برابر با 0.62 و t=10.06 بیشترین میزان واریانس مصرف گرایی را تبیین می کند. چکیده عربی:تهدف هذه المقاله البحث عن المیزان و العوامل المرتبطه بالثقافه-الاستهلاکیه بین اانساء فی المدینه یزد. یکون هذه البحث من حیث الزمن مقطعیاً و من حیث المنهج، مسّاحیاً.تحقق کل الاسباب التی تحتاج هذه الاستماره یحاسب کل المحتوی من الطریق الألفا کرونباخ.یبحث هذا المقال عن النساء بین 15-64 سنه فی المدینه یزد و یکون منهجه عینه عنقودیه. کل المعلومات التی تکسب بین 400 فرداً من نساء مدینه یزد توزّع تصادفاً، جزّأ و حلل من البرنامج SPSS کل الکشوفات، المیزان المصرفیّ بین نساء مدینه یزد 68.28 و یکون أخفض من الحد الوسطی علی أساس البحوث المکتسبه. المیزان المصرفیّ مع میزان التدین، منهج الحیاه، التجمل لها العلاقه ذو مغزی و لکن مؤشرات السنه، الزواج، الاشتغال، الدخل، التحصیل و النظره الی الجنس لیست لهذه العلاقه، المعنی.یستنتج هذا التحلیل بأنّ منهج الحیاه، التدین، الأناقه یبین 48 بالمئه من التغییرات میزان المصرف.یبین منهج الحیاه یعادل مع 0.62 و 10.06=t أرفع المیزان تغییر المصرف.
كلید واژه: کلیدواژه فارسی: مصرف گرایی، دینداری، مدگرایی، جامعه مصرفی، سبک زندگی، الگوی مصرف (کلیدواژه عربی: المصرف، التدین، التجمل، الاجتماعیه المصرفی، منهج الحیاه، منهج المصرف)

لینک کمکی