عنوان فارسي: فلسفه عده طلاق از منظر مفسران فريقين (عنوان عربي: فلسفه عدّة الطلاق من منظار مفسري الفريقين)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن عنوان فارسي: فلسفه عده طلاق از منظر مفسران فريقين (عنوان عربي: فلسفه عدّة الطلاق من منظار مفسري الفريقين) :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مطالعات تفسيري

تعداد صفحات :24

چکیده فارسی:قرآن کریم در آیات: بقره / 228، 229، 231 و 232، احزاب / 49 و طلاق / 1، 2، 4، 6 و 7 به موضوع طلاق و عده آن پرداخته است. از این رو عده طلاق یکی از بایسته های قرآن کریم است. مطابق این آموزه، بیشتر زنان پس از طلاق باید مدتی صبر نموده و از ازدواج با دیگران خودداری ورزند. مقاله حاضر به دنبال تبیین حکمت این انتظار و چرایی ضرورت آن برای زنان و علت عدم نیاز برخی زنان به نگهداری این عده پس از اجرای حکم طلاق، با استفاده از دیدگاه های تفسیری مفسران فریقین است. مقاله حاضر ضمن پاسخ به سؤال های مربوطه، روشن نموده که عده طلاق در جای خود، مطابق با اصول اخلاق اجتماعی بوده و یک آموزه حقیقی است و اعتباری نیست. چکیده عربی:تناول القرآن الکریم فی الآیات التالیه من سوره البقره / 228 و 229؛ 231 و 232؛ الأحزاب / 49 و الطلاق / 1، 2، 4، 6 و 7 موضوع الطلاق وعدّه الطلاق. ومن هنا یتضح أن عدّه الطلاق واحده من الواجبات التی فرضها القرآن الکریم. وفقاً لهذا الحكم یصبح من الواجب علی معظم النساء من بعد الطلاق اللبث مده والإحجام عن الزواج من رجل آخر. یرمی هذا البحث الی تبیین الحکمه من هذا الإنتظار ودواعی ضرورته للنساء، وسبب عدم حاجه نساء اخریات الی الإلتزام بهذه العدّه، من بعد اجراء حكم الطلاق، بناءً علی الآراء التفسیریه لمفسری الفریقین. هذا البحث یتولی الإجابه عن الأسئله المذكوره ویبین أن عده الطلاق تتطابق مع اصول الأخلاق الإجتماعیه، زتمثل حكماً حقیقیاً ولیس اعتباریاً.
كلید واژه: کلیدواژه فارسی: آیات الاحکام، آیات طلاق، تفسیر فقهی، عده طلاق (کلیدواژه عربی: آیات الاحکام، آیات الطلاق، التفسیر الفقهی، عدّه الطلاق)

لینک کمکی