بررسي مقدماتي درختان مقاوم به آتش در استان گيلان (مطالعه موردي جنگل نقله بر، حوضه 18 رشته رود)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن بررسي مقدماتي درختان مقاوم به آتش در استان گيلان (مطالعه موردي جنگل نقله بر، حوضه 18 رشته رود) :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : تحقيقات جنگل و صنوبر ايران

تعداد صفحات :14

آتش عامل طبیعی و معمول تمام بوم سازگان ها است که به شدت تحت تاثیر فعالیت های انسانی قرار دارد. اولین اثرات قابل مشاهده آتش سوزی در جنگل از بین بردن پوشش گیاهی است که در نتیجه آن توده جنگلی به نفع گونه های مقاوم تغییر می یابد. گونه های مختلف گیاهی و ازجمله درختان با توجه به ویژگی های خود واکنش های متفاوتی را دربرابر حوادث طبیعی و ازجمله آتش سوزی از خود نشان می دهند. پژوهش پیش رو به منظور بررسی گونه های درختی مقاوم به آتش در جنگل نقله بر از مناطق جنگلی رستم آباد شهرستان رودبار در استان گیلان انجام شد که در سال 1389 به شدت از آتش سوزی خسارت دیده بود. تیپ جنگلی منطقه مورد مطالعه انجیلی- ممرزستان است که با بلندمازو، راش، آزاد و پلت آمیخته شده است. از آماربرداری صددرصد برای تعیین میزان خسارت وارده به تنه و تاج درختان استفاده شد و از نمونه برداری تصادفی برای تعیین میزان زادآوری گونه ها استفاده شد. نتایج بررسی بر اساس آزمون های آماری نشان داد که گونه های موجود تفاوت معنی داری را ازنظر مقاومت به آتش نشان می دهند. ازنظر میزان سوختگی، مقاوم ترین و حساس ترین گونه ها دربرابر آتش به ترتیب بلندمازو و انجیلی بودند. آزاد بیشترین زادآوری جنسی و غیرجنسی را پس از آتش سوزی داشت و بیشترین رشد ارتفاعی نهال ها نیز در بلندمازو دیده شد.
كلید واژه: آتش سوزی جنگل، زادآوری، گونه های مقاوم به آتش، گیلان

لینک کمکی