بانک بذر خاک و پوشش گياهي روزميني در پارک جنگلي چيتگر تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن بانک بذر خاک و پوشش گياهي روزميني در پارک جنگلي چيتگر تهران :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : تحقيقات جنگل و صنوبر ايران

تعداد صفحات :14

با گذشت حدود پنج دهه از کاشت درختان پارک جنگلی چیتگر، تاکنون مطالعه ای در زمینه بانک بذر در این منطقه انجام نشده است. پژوهش پیش رو برای نخستین بار به مطالعهترکیب گونه ای پوشش گیاهی روزمینی وبانک بذرخاک این جنگل کاری پرداخت. سی قطعه نمونه 450 متر مربعی در سطح منطقه پیاده شد. نمونه برداری از بانک بذر خاک در هر قطعه نمونه با استفاده از یک قاب 400 سانتی متر مربعی در دو عمق صفر تا پنج و پنج تا 10 سانتی متری انجام شد و ترکیبگونه ای بانک بذر خاک به روش کشت گلخانه ای تعیین شد. بر اساس نتایج، در مطالعه پوشش گیاهی روزمینی، 62 گونه گیاهی از 22 خانواده و در مطالعه بانک بذر خاک 29 گونه از 13 خانواده شناسایی شدند. همه گونه های موجود در بانک بذر خاک در پوشش گیاهی روزمینی حضور داشتند. نتایج نشان داد که پوشش گیاهی روزمینی نسبتبه بانک بذرخاک از غنای گونهای بیشتری برخورداربود. تشابه زیاد گونه های بانک بذر خاک و پوشش گیاهی روزمینی گویای این مطلب بود که بانک بذر خاک منطقه قابلیت احیای پوشش گیاهی روزمینی را دارد، اما با توجه به عدم مشاهده گونه درختی در بانک بذر خاک می توان گفت که احیای جوامع درختی فقط با تکیه بر جوانه زنی بذر از بانک بذر خاک عملی نیست. به دلیل ساختار و نوع پوشش گیاهی قبلی منطقه که جنگل نبوده است، درنهایت گرایش طبیعی منطقه به سوی گونه های غیرجنگلی است.
كلید واژه: بانک بذر خاک، پوشش گیاهی روزمینی، رسته بندی، غنای گونه ای

لینک کمکی