مطالعه برخي ويژگي هاي رويشگاهي و صفات کيفي شيردار (.Acer cappadocicum Gled) در جنگل هاي جنوب ساري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مطالعه برخي ويژگي هاي رويشگاهي و صفات کيفي شيردار (.Acer cappadocicum Gled) در جنگل هاي جنوب ساري :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : تحقيقات جنگل و صنوبر ايران

تعداد صفحات :14

شیردار (Acer cappadocicum Gled.) یکی از گونه های جنس افرا و جزء گونه های درختی مهم و بومی جنگل های شمال کشور است. هدف از انجام پژوهش پیش رو بررسی برخی از خصوصیات رویشگاهی و صفات کیفی درختان شیردار در جنگل های جنوب ساری بود. با مطالعه و بررسی جنگل های منطقه مورد مطالعه، بخش هایی که شیردار در آنجا حضور داشت، انتخاب شد و 93 قطعه نمونه 10 آری در شرایط فیزیوگرافیک مختلف (ارتفاع از سطح دریا، شیب و جهت جغرافیایی) به طور انتخابی پیاده شد. در قطعات نمونه، مشخصات جغرافیایی منطقه و صفات کمی و کیفی درختان شیردار ثبت شد. به منظور بررسی شرایط خاک منطقه نیز 20 نمونه خاک به طور تصادفی برداشت شد. نتایج نشان داد که تعداد درختان شیردار در هر قطعه نمونه از حداقل یک تا حداکثر 29 درخت متغیر بود. اثر فاکتورهای فیزیوگرافی شامل شیب، جهت جغرافیایی و ارتفاع از سطح دریا بر پراکنش شیردار معنی دار بود، به طوری که بیشترین فراوانی شیردار در شیب 21 تا 40 درصد، جهت شرقی و محدوده ارتفاعی 1501 تا 1700 متر از سطح دریا مشاهده شد. کمترین درختان راستار شیردار در شیب یک تا 20 درصد، جهت شرقی و ارتفاع 1701 تا 1900 متر از سطح دریا مشاهده شد و بیشترین درختان قائم شیردار نیز در شیب 81 تا 150 درصد، جهت غربی و ارتفاع 1901 تا 2100 متر از سطح دریا دیده شد. همچنین بیشترین فراوانی درختان شیردار در خاک های لومی مشاهده شد، اما قطورترین و بلندترین درختان شیردار در خاک هایی با بافت رسی حضور داشتند.
كلید واژه: جنگل های هیرکانی، شیردار، عامل های خاکی، عامل های رویشگاهی

لینک کمکی