تحمل صنوبر اورامريکن (Populus euramericana 561.41) به غلظت هاي مختلف سرب

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن تحمل صنوبر اورامريکن (Populus euramericana 561.41) به غلظت هاي مختلف سرب :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : تحقيقات جنگل و صنوبر ايران

تعداد صفحات :14

در پژوهش پیش رو، پتانسیل گیاه پالایی کلن 561/41 صنوبر اورامریکن (Populus euramericana Guinier) به خاک آلوده به سرب (غلظت های صفر، 500، 1000، 1500 و 2000 میلی گرم بر کیلوگرم) در یک مکان مسقف در قالب طرح کامل تصادفی بررسی شد. نتایج نشان داد که در غلظت های 500، 1000، 1500 و 2000 میلی گرم بر کیلوگرم سرب، زنده مانی به ترتیب حدود 19.9، 35.8، 55.6 و 60.3 درصد کاهش یافت. این درحالی بود که اعمال غلظت های مختلف سرب تغییر محسوسی در کاهش طول ریشه و ارتفاع ساقه ایجاد نکرد و تا غلظت 500 میلی گرم بر کیلوگرم سرب، سطح برگ و زی توده های ریشه، ساقه، برگ و کل نونهال کاهش پیدا نکرد. با افزایش غلظت سرب در خاک، غلظت و مقدار سرب در ریشه، ساقه و برگ افزایش یافت و مقادیر آنها همواره در ریشه بیشتر از ساقه و برگ بود. در غلظت 500 میلی گرم بر کیلوگرم سرب، کارآیی انتقال (تجمع سرب در اندام هوایی) و شاخص های تحمل ریشه، اندام هوایی و نونهال بیشتر از غلظت های دیگر اعمال شده سرب بود. به طور کلی، نونهال های P. euramericana در غلظت 500 میلی گرم بر کیلوگرم تحمل بسیار خوبی نسبت به فلز سنگین سرب داشتند و در غلظت های بیشتر، اگرچه شاخص تحمل آنها حدود 60 درصد کاهش یافت، اما نشان دهنده تحمل قابل قبول این کلن در غلظت های زیاد سرب بود. همچنین انباشت قابل ملاحظه سرب در ریشه، نشان دهنده عمل تثبیت ریشه ای بود که می تواند این کلن را برای پروژه های گیاه پالایی در محیط های آلوده به سرب، مطلوب معرفی کند.
كلید واژه: آلودگی خاک، سرب، شاخص انتقال، شاخص تحمل، گیاه پالایی

لینک کمکی