اثر تغييرات صفات رويشي کبوده (.Populus alba L) بر توليد چوب در حاشيه رودخانه زاينده رود اصفهان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن اثر تغييرات صفات رويشي کبوده (.Populus alba L) بر توليد چوب در حاشيه رودخانه زاينده رود اصفهان :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : تحقيقات جنگل و صنوبر ايران

تعداد صفحات :12

برای برآورد مقدار تولید چوب صنوبر در صنوبرکاری های سنتی، محاسبه میزان رویش آنها ضروری است. به منظور بررسی تغییرات صفات رویشی صنوبر در حاشیه رودخانه زاینده رود اصفهان، شش توده کبوده (Populus alba L.) از سطح صنوبرکاری شده حاشیه رودخانه انتخاب شدند و مشخصات رویشی آنها شامل قطر، ارتفاع، میزان رویش قطری و میزان افزایش ارتفاع اندازه گیری شد و سپس رویش حجمی آنها محاسبه شد. داده های جمع آوری شده به روش آماری تجزیه واریانس یک طرفه تجزیه و تحلیل شدند. بر اساس نتایج، توده ها در صفات ارتفاع، قطر، متوسط رویش و رویه زمینی در سطح اطمینان 99 درصد و در صفت حجم چوب در هکتار در سطح اطمینان 95 درصد تفاوت معنی داری را نشان دادند. بر اساس جدول مقایسه میانگین ها، توده چهار ازنظر صفات قطر، ارتفاع و رویه زمینی و توده شش ازنظر حجم چوب تولیدی در هکتار و رویش سالانه بیشترین مقدار را داشتند. میزان رویش سالانه در هکتار از 16.53 تا 47.25 متر مکعب در توده های مختلف متغیر بود که این حداکثر تولید چوب علاوه بر تفاوت توده، به دلیل وجود حداقل فاصله کاشت درختان و افزایش تعداد در هکتار به دست آمد. به عبارت دیگر تغییرات فاصله کاشت و دخالت های مدیریتی در توده ها را می توان در میزان و کیفیت تولید چوب صنوبر بسیار موثر دانست.
كلید واژه: اصفهان، صفات رویشی، صنوبر

لینک کمکی