بررسي کمي و کيفي و پهنه بندي ارتفاعي توده هاي جنگلي منطقه حفاظت شده ارسباران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن بررسي کمي و کيفي و پهنه بندي ارتفاعي توده هاي جنگلي منطقه حفاظت شده ارسباران :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : تحقيقات جنگل و صنوبر ايران

تعداد صفحات :16

شناخت ویژگی های جنگل شناسی توده های جنگلی مقدم بر هرگونه اقدام مدیریتی در جنگل است. پژوهش پیش رو با هدف تعیین تیپ های جنگلی و بررسی ویژگی های مهم جنگل شناسی توده ها در امتداد گرادیان ارتفاعی جنگل های حفاظت شده ارسباران انجام شد. بدین منظور، قطعه نمونه های دایره ای شکل 400 متر مربعی در فواصل ارتفاعی 50 متری، در امتداد پنج خط نمونه به فاصله 100 متر از یکدیگر، از پایین ترین حد (1100 متر) تا بالاترین حد (1725 متر) گسترش جنگل پیاده شدند. در هر قطعه نمونه، پس از تعیین عامل های فیزیوگرافی (شیب، جهت دامنه، ارتفاع و مختصات جغرافیایی)، گونه های گیاهی چوبی شناسایی و قطر برابر سینه کلیه درختان، مبدا درختان، وضعیت سلامت، تعداد تنه و وضعیت تنه نسبت به سطح افق اندازه گیری و تعیین شد. همچنین در مرکز هر قطعه نمونه اصلی، یک قطعه نمونه 100 متر مربعی پیاده شد و فراوانی زادآوری ها بررسی شد. در این پژوهش چهار تیپ ممرز- بلوط سفید (1100 تا 1400 متری از سطح دریا)، ممرز- بلوط سفید- کرب- ون (1400 تا 1500 متری از سطح دریا)، ممرز- بلوط سفید- کرب (1500 تا 1650 متری از سطح دریا) و ممرز- اوری (1650 تا 1725 متری از سطح دریا) در طول گرادیان ارتفاعی شناسایی شدند. بیشترین تعداد در هکتار (توده های بالغ و زادآوری) و میانگین رویه زمینی درختان در تیپ ممرز- اوری و بیشترین میانگین قطر برابر سینه در تیپ ممرز-بلوط سفید مشاهده شد. بیشینه فراوانی زادآوری دانه زاد نیز در تیپ ممرز- بلوط سفید- کرب دیده شد.
كلید واژه: ارسباران، زادآوری، فیزیوگرافی، گرادیان ارتفاعی، ویژگی های کمی و کیفی

لینک کمکی