الگوسازي و پيش بيني قيمت سهام شرکت هاي صنايع دارويي و شيميايي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از الگوها و روش هاي نوين

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن الگوسازي و پيش بيني قيمت سهام شرکت هاي صنايع دارويي و شيميايي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از الگوها و روش هاي نوين :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : حسابداري سلامت

تعداد صفحات :25

مقدمه: در این پژوهش از الگوی اقتصادسنجی و شبکه عصبی پایه شعاعی برای افزایش اثربخشی، کاهش هزینه و زمان روش تحلیل بنیادی در پیش بینی قیمت سهام شرکت های صنایع مواد و محصولات دارویی، محصولات شیمیایی و وسایل اندازه گیری پزشکی و اپتیکی استفاده شده است.روش پژوهش: پژوهش حاضر کاربردی و طرح آن از نوع شبه تجربی است. جامعه آماری این پژوهش متشکل از 30 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1390-1384 است. ساخت الگو و تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار Eviews نسخه 7 و Clementine نسخه 12 انجام شده است.یافته ها: نتایج پژوهش نشان دهنده آن است که الگوی انتخابی شامل PC1 (جمع دارایی های جاری و جمع بدهی ها)، PC2 (نسبت جاری، نسبت آنی، نسبت گردش دارایی های ثابت مشهود، حاشیه سود ناخالص، حاشیه سود عملیاتی و حاشیه سود خالص)، بازده سهام و سود هر سهم قدرت توضیح دهندگی بالایی برای پیش بینی قیمت سهام دارد.نتیجه گیری: شبکه عصبی در پیش بینی قیمت سهام از دقت خوبی برخوردار است. هم چنین، مقایسه دقت دو الگو بیانگر دقت بیش تر شبکه عصبی پایه شعاعی نسبت به الگوی اقتصادسنجی داده های تابلویی در پیش بینی قیمت سهام است.
كلید واژه: پیش بینی قیمت سهام، تحلیل بنیادی، داده های تابلویی، شبکه عصبی پایه شعاعی، صنایع دارویی و شیمیایی

لینک کمکی