مطابقت ويژگي هاي کيفي گزارشگري مالي دانشگاه هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني با استانداردهاي حسابداري بخش عمومي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مطابقت ويژگي هاي کيفي گزارشگري مالي دانشگاه هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني با استانداردهاي حسابداري بخش عمومي :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : حسابداري سلامت

تعداد صفحات :28

مقدمه: کیفیت اطلاعات تهیه شده در بخش عمومی به واسطه هدف خاص گزارشگری از اهمیت ویژه برخوردار است. ارائه اطلاعات به موقع، اتکاپذیر و کامل در مورد فعالیت های بخش دولتی با استفاده از نظام حسابداری بخش عمومی مطلوب، امکان نظارت بهتر مردم بر ارائه خدمات دولتی، شفافیت، بهبود عملکرد بخش دولتی و سرانجام اصلاح بخش عمومی را فراهم می کند.روش پژوهش: پژوهش حاضر توصیفی - پیمایشی و از لحاظ هدف، کاربردی است. داده ها با استفاده از پرسش نامه پژوهشگرساخته ی حاوی 40 گزاره خبری جمع آوری شده است. جامعه آماری پژوهش را 104 نفر از مدیران مالی و بودجه دانشگاه های علوم پزشکی و کارشناسان مرتبط بودجه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تشکیل می دهد. روش های آماری مورد استفاده برای تجزیه و تحلیل داده ها آزمون میانگین یك جامعه و آزمون دو جمله ای است. برای انجام محاسبات و تجزیه و تحلیل داده های مزبور از نرم افزارهایExcel نسخه 2010 و SPSS نسخه 18 استفاده شده است.یافته ها: ویژگی های کیفی اطلاعات ارائه شده در گزارش های مالی دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی، هم از نظر محتوا (شامل ارزش پیش بینی کنندگی، ارزش تاییدکنندگی، بیان صادقانه، بی طرفی و کامل بودن) و هم از نظر نحوه ارائه اطلاعات (شامل قابل مقایسه بودن، قابل فهم بودن و به موقع بودن) با استانداردهای حسابداری بخش عمومی مطابقت دارد.نتیجه گیری: با توجه به یافته های پژوهش حاضر، مدیران ارشد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه های علوم پزشکی می توانند با اندک بازنگری و تغییرات جزئی در نحوه گزارشگری و ارائه صورت های مالی با استانداردهای حسابداری بخش عمومی کاملا همسو شوند هر چند لازم است به ویژگی های مربوط به محتوای اطلاعات توجه بیشتری شود.
كلید واژه: پاسخ گویی، دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی، ویژگی های کیفی اطلاعات

لینک کمکی