محاسبه اثر عدم قطعيت تابع احتمال-دبي در برآورد ريسك خسارت كشاورزي ناشي از سيل با استفاده از روش مونت كارلو

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن محاسبه اثر عدم قطعيت تابع احتمال-دبي در برآورد ريسك خسارت كشاورزي ناشي از سيل با استفاده از روش مونت كارلو :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : تحقيقات منابع آب ايران

تعداد صفحات :14

تحلیل ریسك به علت استفاده از مدل های ریاضی برای برآورد مخاطرات از یك طرف و آسیب پذیری از طرف دیگر همواره در معرض خطا است. این خطا هم به دلیل عوامل ورودی و هم به دلیل ساختار مدل، می تواند عدم قطعیت معنی داری را بر خروجی مدل جهت تصمیم سازی اعمال نماید. تحلیل ریسك زمانی كه با مقوله موجودات زنده سروكار پیدا می نماید به علت وابستگی ماهوی این نوع مسائل به تغییرات زمانی و مكانی پیچیده تر از حالت های دیگر می باشد. این تحقیق به تحلیل تاثیر عدم قطعیت تابع دبی-احتمال در برآورد ریسك زمانی و مكانی سیل برای منطقه آزارود در حوالی تنكابن مازندران با استفاده از روش مونت كارلو می پردازد. جهت شبیه سازی سیل از مدل یك بعدی HEC-RAS استفاده گردیده است. همچنین از توابع خسارت زمانی و فیزیكی گیاه برنج به عنوان نمونه استفاده گردید و سپس تركیب توابع خسارت و هیدرولیك سیل در محیط GIS صورت پذیرفت. در نهایت پس از تلفیق ریسك زمانی و مكانی خسارت، عدم قطعیت تابع دبی- احتمال در محاسبه ریسك منظور گردید. نتایج نشان داد كه خسارت سالانه مورد انتظار كشاورزی (AGEAD) با در نظر گرفتن عدم قطعیت تابع دبی-احتمال از 1.8 درصد به 1.9 درصد تغییر می كند و عدم قطعیت ناشی از تابع مزبور برابر با 5.5 درصد می باشد.
كلید واژه: عدم قطعیت، مونت كارلو، تابع دبی، احتمال، ریسك زمانی و مكانی، خسارت كشاورزی

لینک کمکی