طراحي جانمايي و ظرفيت بهينه چاه هاي برداشت از آبخوان با استفاده از رويكرد شبيه سازي- بهينه سازي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن طراحي جانمايي و ظرفيت بهينه چاه هاي برداشت از آبخوان با استفاده از رويكرد شبيه سازي- بهينه سازي :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : تحقيقات منابع آب ايران

تعداد صفحات :18

جانمایی نامناسب چاه های بهره برداری از منابع آب زیرزمینی و برداشت بی رویه از آن ها، همواره تبعات اقتصادی فراوانی به همراه داشته و همچنین موجب خسارت های شدید به آبخوان می گردد. هدف این تحقیق توسعه یك مدل شبیه سازی- بهینه سازی، به منظور طراحی محل و ظرفیت بهینه چاه های بهره برداری با در نظر گرفتن ملاحظات كمی و كیفی آب می باشد. مدل مذكور با تلفیق مدل شبیه سازی آب زیرزمینی MODFLOW و الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات توسعه یافته و به منظور كمینه سازی مجموع هزینه های حفاری چاه، انتقال و تصفیه آب در محدوده دشت سرخس واقع در شمال شرق ایران مورد استفاده قرار گرفته است. متغیرهای تصمیم مسئله مكان و نرخ پمپاژ چاه ها بوده و محدودیت های حداكثر نرخ پمپاژ و افت مجاز آبخوان به صورت قید در مدل با هدف تامین نیاز آب شرب شهر سرخس لحاظ شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد كه با بهره گیری از مدلPSO-MODFLOW ، علاوه بر ارضای قیود مسئله میزان هزینه استحصال آب نسبت به طرح موجود در حال بهره برداری كاهش می یابد، به گونه ای كه هزینه كل در شبكه بهینه طراحی شده 572 میلیون تومان و در طرح موجود با تعداد چاه یكسان برابر با 598 میلیون تومان به دست آمده كه بیانگر كاهش 5 درصدی هزینه می باشد. همچنین نتایج تحلیل حساسیت نشان می دهد كه تغییرات پارامتر هدایت هیدرولیكی آبخوان تاثیر زیادی بر نتایج به دست آمده ندارد. در حالیكه تغییرات نرخ پمپاژ بیشینه با تاثیر مستقیم در تعداد چاه های مورد نیاز باعث تغییرات قابل ملاحظه ای در هزینه نهایی می شود.
كلید واژه: چاه های برداشت از آبخوان، طراحی جانمایی و ظرفیت بهینه، رویكرد شبیه سازی، بهینه سازی، MODFLOW ،PSO

لینک کمکی