ارزيابي عملکرد مالي و رتبه بندي شرکت هاي دارويي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از الگوي ترکيبي فرايند تحليل سلسله مراتبي فازي و ويکور

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن ارزيابي عملکرد مالي و رتبه بندي شرکت هاي دارويي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از الگوي ترکيبي فرايند تحليل سلسله مراتبي فازي و ويکور :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : حسابداري سلامت

تعداد صفحات :25

مقدمه: در محیط رقابتی امروز ارزیابی عملکرد صنایع کشورهای در حال توسعه به ویژه صنایعی مانند صنایع داروسازی که افزون بر جنبه اقتصادی، تاثیر مستقیمی بر شرایط زیستی و سلامتی افراد جامعه دارد دارای اهمیت دو چندان است.روش پژوهش: پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از حیث اجرا کتابخانه ای و مبتنی بر فنون کمی و از نظر طرح پژوهش، توصیفی - تحلیلی است. جامعه آماری پژوهش را شرکت های دارویی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1392-1390 تشکیل می دهد. داده های آماری این پژوهش مشتمل بر نسبت های مالی شرکت ها است که با استفاده از روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی وزن دهی و سپس با استفاده از الگوی ترکیبی فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی و ویکور و با کمک ماکروهای نرم افزار Super-Decision نسخه 2 و Excel نسخه 2010 رتبه بندی شد.یافته ها: نتایج پژوهش نشان داد که شرکت دارویی دکتر عبیدی در سال 1390 از نظر عملکرد مالی در رتبه اول و شرکت های دارویی لقمان و کیمیدارو، به ترتیب، در رتبه های دوم و سوم قرار داشته است. در سال 1391، شرکت کیمیدارو در رتبه اول و شرکت های دارویی کوثر و لقمان، به ترتیب، در رتبه های دوم و سوم قرار داشته است. در سال 1392، شرکت دارویی لقمان در رتبه اول و شرکت های دارویی داملران و دکتر عبیدی، به ترتیب، در رتبه های دوم و سوم قرار داشته است.نتیجه گیری: از نقطه نظر اهمیت معیارها، معیار نسبت های سودآوری با ضریب 0.358 از بیشترین اهمیت و معیار نسبت های نقدینگی با ضریب 0.142 از کم ترین اهمیت برخوردار است و هم چنین در رتبه بندی کلی شرکت ها، شرکت های دارویی لقمان، دکتر عبیدی و اکسیر، به ترتیب، رتبه های اول تا سوم را به خود اختصاص داد در حالی که شرکت های دارویی پارس دارو و سینا در رده های پایین فهرست رتبه بندی از حیث عملکرد جای گرفت.
كلید واژه: ارزیابی عملکرد، صنعت دارویی، فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی و ویکور

لینک کمکی