اثر تغيير اقليم بر متغيرهاي سالانه هواشناسي و هيدرولوژيك حوضه سيروان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن اثر تغيير اقليم بر متغيرهاي سالانه هواشناسي و هيدرولوژيك حوضه سيروان :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : تحقيقات منابع آب ايران

تعداد صفحات :14

در این تحقیق اثر تغییر اقلیم بر متغیرهای هواشناسی و جریان سالانه حوضه سیروان با منظور نمودن عدم قطعیت های سناریوهای انتشار و ساختار مدل های هیدرولوژیكی، ارزیابی شده است. سناریو های آینده ی بارش، بیشینه دمای روزانه و كمینه دمای روزانه مدل اقلیمیCGCM3 برای حوضه آبریز سیروان به روش عامل تغییرات ریز مقیاس شده است و اثر تغییر اقلیم بر این متغیرها و تبخیر و تعرق پتانسیل حوضه ارزیابی شده است. برای شبیه سازی جریان رودخانه، بیست مدل هیدرولوژیكی سالانه مورد آزمون قرار گرفت و دو مدل (با عناوین M8 و (ICARLike كه بهترین عملكرد را داشتند، برگزیده شدند. جریان سالانه حوضه آبریز سیروان توسط دو مدل هیدرولوژیكی برای سناریوهای آینده (65-2036) و دوره ی پایه (2000-1971) شبیه سازی شد و اثر تغییر اقلیم بر متغیرهای هیدرولوژیك حوضه ارزیابی شد. عدم قطعیت ها با استفاده از سه سناریوی A1B، A2، و B1 و دو مدل هیدرولوژیكی تحلیل شد. نتایج حاكی از افزایش دما و تبخیر و تعرق پتانسیل، كاهش بارش و جریان سالانه حوضه سیروان است. با وجود آنكه دامنه ی عدم قطعیت های سناریوهای انتشار و ساختار مدل های هیدرولوژیكی قابل توجه است، تحت همه حالات مورد بررسی، جریان سالانه حوضه سیروان در اقلیم آینده كاهش یابد.
كلید واژه: تغییر اقلیم، حوضه سیروان، شبیه سازی هیدرولوژیك، عدم قطعیت، تبخیر و تعرق پتانسیل

لینک کمکی