تاثير برنامه بازآموزي صلاحيت محور پرستاران اورژانس بر ميزان موفقيت احياء قلبي ريوي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن تاثير برنامه بازآموزي صلاحيت محور پرستاران اورژانس بر ميزان موفقيت احياء قلبي ريوي :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مديريت پرستاري

تعداد صفحات :13

مقدمه: با توجه به پیشرفت های روزافزون تکنولوژی و رشد بی سابقه درعلوم پزشکی در زمینه احیاء قلبی ریوی نیازبه آموزش و بهسازی نیروی انسانی بخصوص پرستاران دربخش های اورژانس یک ضرورت است.هدف: بررسی تاثیر برنامه بازآموزی صلاحیت محور برمیزان موفقیت احیاء قلبی ریوی در بخش اورژانس بوده است.مواد و روش ها: این پژوهش از نوع نیمه تجربی با نمونه گیری غیرتصادفی (تعداد نمونه 30)، دارای دو گروه آزمون (15 نفر) و شاهد (15 نفر) در بخش اورژانس در دو بیمارستان آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی گلستان در سال 1390 انجام شد. ابزار گردآوری اطلاعات شامل فرم مشاهده، ثبت و گزارش عملکرد پرستاران در احیاء قلبی ریوی بود. ضریب پایائی با روش پایایی همزمان (r=0.8) به دست آمد. برنامه بازآموزی صلاحیت محور براساس اصول برنامه های بازآموزی و گام های اصلی آموزش بر اساس صلاحیت (C.B.T) در زمینه احیاء قلبی ریوی طراحی و در گروه آزمون اجرا شد. داده هادر دو مرحله قبل و 6 ماه بعد در دو گروه آزمون و شاهد بصورت دو سو کورجمع آوری و توسط نرم افزار SPSS16 و آزمون های من ویتنی، کای دو و ویلکاکسون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.یافته ها: آزمون آماری کای دو نشان داد دو گروه از نظر متغیرهای دموگرافیک مثل سن، جنس و سابقه کار و... یکسان هستند (p>0.05). آزمون آماری من ویتنی تفاوت معنی داری بین میزان موفقیت احیاء قلبی ریوی در دو گروه آزمون و شاهد بعد از 4ماه نشان داد (p<0.05). همچنین آزمون آماری ویلکاکسون تفاوت معنی داری بین میزان موفقیت احیاء قلبی ریوی قبل و بعد از برنامه بازآموزی صلاحیت محور بین دو گروه آزمون و شاهد نشان داد (p<0.05).نتیجه گیری: پیشنهاد می گردد برنامه بازآموزی صلاحیت محور جهت بهسازی نیروی انسانی پرستاران در بخش های اورژانس بکار رود.
كلید واژه: بازآموزی، احیاء قلبی ریوی، اورژانس، صلاحیت محور

لینک کمکی