رابطه نوبت کاري شب با ميزان افسردگي و اضطراب پرستاران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن رابطه نوبت کاري شب با ميزان افسردگي و اضطراب پرستاران :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مديريت پرستاري

تعداد صفحات :13

مقدمه: بهداشت و سلامت روانی یکی از نیازهای اجتماعی است و اختلالاتی نظیر افسردگی و اضطراب به عنوان بیماری های شایع قرن مطرح هستند. پرستاران از جمله گروه های شاغل هستند که به دلیل شب کاری نسبت به سایر حرفه ها بیشتر در معرض تنش های روانی قرار دارند.هدف: بررسی رابطه نوبت کاري شب با ميزان افسردگي و اضطراب پرستاران شاغل در بیمارستان های چالوس در سال 1393 بوده است.مواد و روش ها: این پژوهش یک مطالعه توصیفی- همبستگی بوده است. جامعه پژوهش را کلیه پرستاران نوبت کاری شب بیمارستان های چالوس تشکیل داده اند که بر حسب جدول کرجسی و مورگان، 140 نفر از آنان به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده ند. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه های «افسردگی بک-2» و «اضطراب بک» استفاده شد. بررسی روایی و پایایی این پرسشنامه ها روی جمعیت ایرانی انجام شده بود ولی در پژوهش حاضر، از آزمون الفای کرونباخ استفاده شد که ضریب پایایی برای پرسشنامه افسردگی بک- 2 برابر با 0.93 و برای پرسشنامه اضطراب بک برابر با 0.92 بود. داده ها با آزمون های همبستگی پیرسون، آنالیز واریانس دو راهه و تی دو گروه مستقل و با استفاده از نرم افزار آماری اس. پی. اس. اس تجزیه و تحلیل شدند.یافته ها: نوبت کاری شب با میزان افسردگی و اضطراب پرستاران نوبت کاری شب رابطه داشته است (p£0.05). جنسیت و سطح تحصیلات بر افسردگی و اضطراب پرستاران نوبت کاری شب ارتباط نداشتند (p>0.05) و بین میزان افسردگی و اضطراب پرستاران نوبت کاری شب بر حسب وضعیت تاهل آنها تفاوت معنی داری مشاهده نشد (p>0.05).نتیجه گیری: مدیران پرستاری می توانند با برنامه ریزی صحیح و تنظیم نوبت های کاری در محیط بیمارستان ها از حجم شب کاری پرستاران بکاهند و بدین ترتیب بهداشت روان آنها را تامین نمایند.
كلید واژه: نوبت کاری شب، افسردگی، اضطراب، پرستاران

لینک کمکی