نسبت پرستار به بيمار و پيامدهاي آن در نوزادان و پرستاران بخش هاي مراقبت ويژه نوزادان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن نسبت پرستار به بيمار و پيامدهاي آن در نوزادان و پرستاران بخش هاي مراقبت ويژه نوزادان :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مديريت پرستاري

تعداد صفحات :13

مقدمه: بخش مراقبت ویژه نوزادان، بخشی حساس به مراقبت های پرستاری است که نسبت بیمار به پرستار در این بخش می تواند بر کیفیت مراقبت اثر گذاشته و پیامدهایی مانند بستری مجدد نوزادان نارس شده و یا خستگی و رضایت شغلی پرستاران را به همراه داشته باشد.هدف: بررسی نسبت بیمار به پرستار در بخش مراقبت ویژه نوزادان و پیامدهای آن در نوزادان نارس و پرستاران بوده است.مواد و روش ها: این مطالعه توصیفی همبستگی با نمونه گیری از (80 پرستار و 245 نوزاد نارس) در بخش های مراقبت ویژه نوزادان در سه بیمارستان منتخب در تهران (1393) انجام شده است. پیامدهای در مورد پرستاران با ابزارهای «مقیاس خستگی پرستاران» رسولی و همکاران (1391) و «شاخص توصیف شغل» اسمیت و همکاران (1969) برای رضایت شغلی مورد بررسی قرار گرفتند.روایی محتوی و پایایی آنها با همسانی درونی برای هر دو (a=0.92) به دست آمد. پیامدها در مورد نوزادان، بستری مجدد ظرف مدت یک ماه پس از ترخیص بود که توسط تماس تلفنی با والدین پیگیری شد. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS17 با آزمون های کای دو، تی، کروسکال والیس، من ویتنی، رگرسیون خطی و لجستیک تجزیه و تحلیل شدند (a=0.05).یافته ها: در مجموع، میانگین نسبت پرستار به بیمار در بیمارستان های مورد مطالعه 0.28±0.018 بود (یک پرستار به ازای بیش از 4 نوزاد). نسبت پرستار به بیمار در آزمون های رگرسیون ارتباط آماری معنی داری با بستری مجدد نوزادان نارس (p=0.051) و خستگی پرستاران (p=0.055) نداشت؛ ولی رضایت شغلی پرستاران به طور معنی داری با نسبت پرستار به بیمار مرتبط بود به طوری که به ازای هر یک واحد افزایش در نسبت پرستار به بیمار، رضایت شغلی پرستاران به میزان 9.58 نمره افزایش یافت (p=0.001).نتیجه گیری: نسبت بیمار به پرستار به عنوان یکی از عوامل موثر بر رضایت شغلی پرستاران است که می تواند برای کسب رضایت پرستاران مورد توجه مدیران پرستاری قرار گیرد.
كلید واژه: نسبت بیمار به پرستار، نسبت پرستار به بیمار، نوزاد نارس، بستری مجدد، رضایت شغلی، خستگی پرستار

لینک کمکی