اثر حمايت هاي دانشي ادراک شده سازماني توسط پرستاران بر تسهيم دانش حرفه اي آنان: مطالعه موردي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن اثر حمايت هاي دانشي ادراک شده سازماني توسط پرستاران بر تسهيم دانش حرفه اي آنان: مطالعه موردي :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مديريت پرستاري

تعداد صفحات :14

مقدمه: کیفیت خدمات ارائه شده توسط پرستاران، متاثر از دانش و تجربیاتی است که در ارایه مراقبت پرستاری از آن بهره مند هستند؛ دانش و تجربیاتی که توسعه و افزایش آن ها تا حد بسیاری می تواند متکی بر اکتساب از طریق همکاران باشد.هدف: هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی اثر حمایت های دانشی ادراک شده پرستاران بر رفتار تسهیم دانش آن ها است.مواد و روش ها: این مطالعه از نوع پیمایشی-علی است که در سال (1393) در یکی از بیمارستان های شهر یاسوج انجام شده است. تمام پرستاران (104 نفر) بطور سرشماری در این مطالعه شرکت داشتند. جهت گردآوری داده های از دو پرسشنامه حمایت سازمانی ادراک شده از پرسشنامه گادامیلاس و دونات (2011) و برای رفتار تسهیم دانش نیز از پرسشنامه هانگ (2013) و همکاران (2013) استفاده گردید. آزمون روایی همگرا برای آنها بترتیب بین (0.6 تا 0.67) و محاسبه ضریب آلفای کرونباخ برای پایایی نیز به ترتیب (0.71 و 0.76) بوده است. داده های حاصل از (98) پرسشنامه (94% برگشت) با استفاده از آزمون های توصیفی (نرم افزار SPSS) و همچنین مدل سازی معادلات ساختاری مبتنی بر واریانس (نرم افزار Smart PLS) مورد تحلیل قرار گرفتند.یافته ها: در میان مولفه های حمایت دانشی ادراک شده پرستاران، تنها جو سازمانی دانش آفرین بر انگیزه تسهیم دانش میان آن ها تاثیر معنی داری داشت (T=3.86، b=0.41). ولی سایر مولفه های؛ اقدامات مدیریت منابع انسانی و سرپرستی دانش گرا، فاقد چنین تاثیری بودند (T<1.96). هم چنین انگیزه پرستاران به تسهیم دانش خود (T=4.06، b=0.52) و وجود فرصت های تسهیم دانش برای آن ها (T=2.64، b=0.30) نیز به صورت فزاینده ای بر رفتار تسهیم دانش آن ها تاثیرگزار بودند.نتیجه گیری: مدیران پرستاری میتوانند با فراهم نمودن فرصت های لازم برای تسهیم دانش میان پرستاران و جو سازمانی حمایتی و مبتنی بر اعتماد که در آن تسهیم دانش به عنوان یک هنجار ارزشی پذیرفته شده باشد، تا حد مطلوبی انگیزه پرستاران را در جهت تسهیم دانش حرفه ای شان افزایش دهند.
كلید واژه: پرستار، تسهیم دانش، جو سازمانی، حمایت دانشی ادراک شده، سرپرستی دانش گرا، مدیریت منابع انسانی، مدیران پرستاری

لینک کمکی