استراتژي هاي مديران پرستاري در تسهيل فرايند گذار پرستاران تازه کار به پرستار باليني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن استراتژي هاي مديران پرستاري در تسهيل فرايند گذار پرستاران تازه کار به پرستار باليني :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مديريت پرستاري

تعداد صفحات :14

مقدمه: گذار از فارغ التحصیلی به پرستاری بالینی، مرحله ای حساس در زندگی پرستاران است. سازمان های مراقبت سلامتی تلاش می کنند تا راهکارهای موثر وکارآمدی برای تسهیل فرایند گذار پرستاران تازه فارغ التحصیل به نقش پرستار بالینی بیابند.هدف: شناسایی استراتژی های مدیران پرستاری درگیر در فرایند گذار پرستاران تازه فارغ التحصیل به نقش پرستار بالینی در سال (1392) بوده است.مواد و روش ها: تحقیق کیفی از نوع تئوری پایه به عنوان یک روش مطالعه استفاده شد. تعداد 21 شرکت کننده (12 «پرستار تازه کار» و 9 مدیر پرستاری) با استفاده از نمونه گیری هدفمند و نظری در این مطالعه شرکت کردند. نمونه گیری تا اشباع داده ها ادامه یافت. داده ها توسط مصاحبه نیمه ساختاری جمع آوری گردید. به منظور تحلیل داده ها از روش مقایسه مداوم اشتراوس وکوربین (1998) استفاده شد.یافته ها: مدیران پرستاری طی یک فرایند سه مرحله ای گام به گام پرستاران تازه فارغ التحصیل را با نقش بالینی خود عجین نموده اند. اقدامات آنها جهت تسهیل فرآیند گذار پرستاران تازه فارغ التحصیل در سه استراتژی آماده سازی، غوطه ورسازی و توانمندسازی بوده است.نتیجه گیری: استراتژی های آماده سازی، غوطه ورسازی و توانمندسازی می تواند به عنوان راهنمایی کلی برای مدیران پرستاری در جهت تسهیل فرایند گذار بکار رود و منجر به حمایت و حفاظت از نسل آینده پرستاری گردد.
كلید واژه: فرایند گذار، پرستار تازه فارغ التحصیل، پرستار بالینی، مدیران پرستاری

لینک کمکی