تاثير زمان برداشت بر برخي فلاونوئيدها در بافت هاي مختلف ميوه بالغ ارقام تجاري پرتقال

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن تاثير زمان برداشت بر برخي فلاونوئيدها در بافت هاي مختلف ميوه بالغ ارقام تجاري پرتقال :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : به زراعي كشاورزي (مجله كشاورزي پرديس ابوريحان)

تعداد صفحات :17

به منظور بررسی تاثیر زمان برداشت بر مقدار برخی فلاونوئیدها در بافت های مختلف میوه ارقام پرتقال، آزمایشی به صورت طرح اسپلیت پلات (کرت های خردشده) در زمان بر پایه کاملا تصادفی در سه تکرار در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در سال 88-1387 انجام گرفت. در این طرح، فاکتور اصلی شامل بافت های مختلف میوه (برون بر، میان بر و درون بر) و فاکتور فرعی شامل میوه های بالغ چهار رقم پرتقال ("تامسون ناول"، "واشنگتن ناول"، "سانگین" و "لبنانی") در هفت مرحله زمان برداشت (به فاصله هر 15 روز از اول آبان) بود. براساس نتایج، زمان برداشت بر کلیه متغیرهای اندازه گیری شده اثر معنادار داشت، به طوری که وزن خشک میوه با گذشت زمان (برداشت ششم) افزایش یافت و مواد جامد محلول نیز در این مرحله بیشتر از زمان های دیگر برداشت (11.81 درصد) تولید شد. بیشترین مقدار نارنجین (435.3 میلی گرم در لیتر) در بافت آلبیدو در مرحله سوم برداشت مشاهده شد که با برداشت مرحله پنجم (بافت برون بر) و ششم (بافت میان بر) اختلاف معناداری نداشت و کمترین مقدار آن (87.6 میلی گرم در لیتر) در درون بر میوه در مرحله چهارم برداشت، تولید شد. حداکثر مقدار هسپریدین (219.1 میلی گرم در لیتر) در مرحله ششم برداشت در بافت برون بر تولید شد. نوع رقم بر مقدار نارنجین و هسپریدین تاثیر معنادار داشت که در بین ارقام بیشترین مقدار نارنجین و هسپریدین به ترتیب 573.6 و272.4 میلی گرم در لیتر در پرتقال تامسون در مرحله ششم برداشت استخراج شد.
كلید واژه: بافت آلبیدو، تامسون ناول، مرحله برداشت، نارنجین، هسپریدین

لینک کمکی