اعتبارسنجي آزمون محقق ساخته ارزيابي ارگونوميک مهارت هاي کشتي آزاد

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن اعتبارسنجي آزمون محقق ساخته ارزيابي ارگونوميک مهارت هاي کشتي آزاد :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : ارگونومي

تعداد صفحات :13

مقدمه: با توجه به موثر و کم هزینه تر بودن اصل پیشگیری، روش های ارزیابی ارگونومیکی به عنوان ابزاری برای پیش بینی پتانسیل بروز آسیب ها مورد استفاده قرار گرفته است. هدف از پژوهش حاضر، اعتباریابی و پایایی سنجی آزمون محقق ساخته ارزیابی ارگونومیکی مهارت های کشتی بود.روش كار: در این تحقیق، با توجه به آزمون های ارگونومیکی ارزیابی مشاغل و تحقیقات آسیب شناسی رشته کشتی، آزمون ارزیابی ارگونومیکی مهارت های کشتی (WSEAtest)، طراحی شد. اعتباریابی محتوایی و صوری آزمون با استفاده از نظرات متخصصین بیومکانیک و آسیب شناسی ورزشی، پزشکان، فیزیوتراپ ها، مربیان و کشتی گیران تیم ملی آزاد انجام شد. همچنین آزمون در دو روز مختلف توسط 5 آزمونگر و با استفاده از نرم افزار 0.8.15 kinovea روی سه مهارت انجام و پایایی درون و بین آزمونگر محاسبه شد. پس از اعتباریابی و پایایی سنجی، آزمون (WSEA) روی فیلم اجرای چهار مهارت منتخب کشتی آزاد کشتی گیران المپیکی ایران حاضر در المپیک 2012 لندن، انجام شد.یافته ها: احتمال آسیب دیدگی در اندام مختلف، عوامل آسیب زای مرتبط با برخوردها و اعمال نیروها، وضعیت ورزشکار و وضعیت محیط با تحقیقات آسیب شناسی کشتی همخوانی داشت و اعتبار نتایج آزمون تایید شد.نتیجه گیری: آزمون WSEA از اعتبار و پایایی کافی برخوردار بوده و مربیان، متخصصین و درمانگران ورزشی می توانند از این آزمون برای ارزیابی عوامل آسیب زا و تعیین اولویت های تمرینی، اصلاحی و درمانی در رشته کشتی در سطوح و سنین مختلف استفاده کنند.
كلید واژه: كشتی، اعتبار، پایایی، ارزیابی ارگونومیک، آسیب های ورزشی

لینک کمکی