تاثير مديريت تلفيقي علف هاي هرز بر عملکرد و اجزاي عملکرد رازيانه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن تاثير مديريت تلفيقي علف هاي هرز بر عملکرد و اجزاي عملکرد رازيانه :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : به زراعي كشاورزي (مجله كشاورزي پرديس ابوريحان)

تعداد صفحات :18

به منظور ارائه روش تلفیقی برای مدیریت علف های هرز رازیانه، آزمایشی در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان، در بهار سال 1391 انجام گرفت. تیمارها شامل، نوع علف کش (پندیمتالین و تریفلورالین)، دز علف کش (صفر، 50، 75 و 100 درصد دز توصیه شده در سایر گیاهان زراعی) و کنترل تکمیلی (بدون کنترل تکمیلی، یک بار وجین دستی 50 روز پس از کاشت و مالچ کاه و کلش گندم به مقدار دو کیلوگرم در متر مربع) بودند. همچنین یک تیمار وجین علف هرز در کل طول فصل نیز به عنوان تیمار شاهد درنظر گرفته شد. کاهش زیست توده علف های هرز، عملکرد و اجزای عملکرد رازیانه، به طور معناداری تحت تاثیر تیمارهای کنترل علف هرز قرار گرفتند. پندیمتالین نسبت به تریفلورالین علف های هرز را بهتر کنترل کرد. همچنین کاربرد علف کش ها زیست توده علف های هرز را کاهش داد، اما بدون افزودن کنترل تکمیلی نتوانست به مدت طولانی در طول فصل رشد علف های هرز را کنترل کند. به طورکلی، دز توصیه شده پندیمتالین (1320 گرم ماده موثره در هکتار) وقتی با یک بار وجین 50 روز پس از کاشت استفاده شد، بیشترین عملکرد (3561 کیلوگرم در هکتار) و بیشترین کاهش در زیست توده علف های هرز (92 درصد) حاصل شد.
كلید واژه: پندیمتالین، تریفلورالین، دز توصیه شده، زیست توده علف های هرز، مالچ

لینک کمکی