يادداشت فني، بررسي عددي پايداري شيرواني ماسه يي روي رس نرم بهسازي شده با ستون سنگي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن يادداشت فني، بررسي عددي پايداري شيرواني ماسه يي روي رس نرم بهسازي شده با ستون سنگي :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : شريف ويژه مهندسي عمران

تعداد صفحات :10

در این پژوهش با استفاده از نرم افزار Plaxis، پایداری شیروانی ماسه یی ساخته شده روی رس نرم مسلح به ستون سنگی به دو روش نوار معادل و ناحیه ی معادل بررسی شده است. با انجام تحلیل های عددی اثر پارامترهایی نظیر: قطر، زاویه ی اصطكاك و فاصله ی بین ستون سنگی، چسبندگی خاك رسی، ارتفاع و زاویه ی اصطكاك خاكریز در ضریب اطمینان شیروانی ماسه یی مورد بررسی قرار گرفته اند. نتایج حاصل نشان داده است كه از بین پارامترهای مورد بررسی، مقاومت ستون سنگی و رس نرم در ضریب اطمینان پایداری تاثیر بیشتری دارند. همچنین بر مبنای نتایج عددی و با توجه به متداول بودن روش طراحی ناحیه ی معادل نسبت به نوار معادل و برای تعدیل تفاوت موجود بین نتایج حاصل از روش های مذكور، یك ضریب كاهش پیشنهاد شده است كه برای كل پارامترهای بررسی شده در محدوده ی 0.74 تا 0.99 قرار گرفته است. توصیه می شود كه ضریب اطمینان حاصل از روش ناحیه ی معادل با ضریب كاهش ذكر شده تعدیل یابد.
كلید واژه: پایداری شیروانی، رس نرم، ستون سنگی، نوار معادل، ناحیه ی معادل، plaxis

لینک کمکی