يادداشت فني، ارزيابي رابطه ي بين پارامترهاي لرزه اي حوزه هاي دور و نزديك گسل با استفاده از مفهوم همبستگي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن يادداشت فني، ارزيابي رابطه ي بين پارامترهاي لرزه اي حوزه هاي دور و نزديك گسل با استفاده از مفهوم همبستگي :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : شريف ويژه مهندسي عمران

تعداد صفحات :16

ركوردهای ثبت شده از زمین لرزه های اخیر نشان می دهد كه حركات نزدیك گسل، ویژگی های متفاوتی نسبت به زلزله های حوزه ی دور دارند. در مجموع بیشتر این ویژگی ها، در اثر پدیده ی مهم راستاپذیری پیش رونده در زلزله های حوزه ی نزدیك است. این پدیده باعث می شود مولفه ی عمود بر گسل نگاشت های ثبت شده در نزدیك گسل، پالس هایی با دوره ی تناوب بلند در نگاشت سرعت دارند.در این نوشتار به بررسی رابطه ی بین پارامترهای لرزه یی حوزه ی نزدیك از جمله پارامترهای دامنه یی، انرژی، و محتوای بسامدی پرداخته و نتایج با زلزله های حوزه ی دور مقایسه شده اند. به این منظور از 30 شتاب نگاشت واقعی برای حركات دور و نزدیك گسل استفاده شده است. پس از پردازش داده ها نتایج نشان داده است كه همبستگی بین پارامترهای مولفه ی افقی حركات نزدیك گسل نه فقط رابطه ی مستقیمی دارند، بلكه میزان همبستگی ها نیز به طور میانگین قوی هستند. از طرف دیگر، رابطه ی بین پارامترهای مولفه های افقی و قائم حركات نزدیك گسل به صورت قابل توجهی با هم اختلاف دارند، به طوری كه در مولفه ی افقی هیچ گونه رابطه ی معكوسی بین پارامترها مشاهده نشده است.
كلید واژه: زلزله، حوزه ی نزدیك، حوزه ی دور، پارامترهای لرزه یی، ضریب همبستگی

لینک کمکی