بار کمانش خمشي ارتجاعي ستون هاي با مقطع متغير در قاب هاي شيب دار آزاد در برابر حرکت جانبي با روش هاي تفاضلات محدود و کارمجازي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن بار کمانش خمشي ارتجاعي ستون هاي با مقطع متغير در قاب هاي شيب دار آزاد در برابر حرکت جانبي با روش هاي تفاضلات محدود و کارمجازي :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : سازه و فولاد

تعداد صفحات :20

در این مقاله تعیین بار کمانش خمشی ستون های با مقطع متغیر با روشی خاص ارائه می گردد (کمانش درون صفحه قاب). مساله مورد نظر به صورت قاب یک دهانه متقارن با تکیه گاه های مفصلی یا گیردار بررسی می شود. تحلیل مساله بر اساس روش تفاضلات محدود و روش کار مجازی انجام می شود. به این صورت که طول ستون به n تکه تقسیم می شود و صورت تفاضل محدودی معادله دیفرانسیل برای جابجایی جانبی نقاط مرزی تکه ها نوشته می شود. با این کار n-1 معادله حاوی n متغیر (جابجایی نقاط) به دست می آید. کمبود یک معادله به خاطر نداشتن شرط مرزی در سر ستون است که با استفاده از روش کار مجازی معادله مورد نیاز حاصل می شود. دترمینان ماتریس ضرایب متناظر با دستگاه معادلات، مساوی با صفر قرار داده می شود و بار بحرانی به دست می آید. نتایج تحلیل درباره تعدادی مساله گزارش گردیده و با نتایج حاصل از مطالعه سایر محققین مقایسه شده است. مقایسه نشان می دهد که روش ارائه شده با تقریبی مناسب بار بحرانی قاب مورد بررسی را به دست می دهد و این فرمول بندی قابل تعمیم به سایر قاب هایی که از اعضای با مقطع متغیر ساخته شده اند، می باشد.
كلید واژه: قاب شیب دار، ستون های با مقطع متغیر، روش تفاضلات محدود، روش کار مجازی

لینک کمکی