تشکيل ماتريس پايه پوچي تنک براي تحليل بهينه سازه ها به روش نرمي با استفاده از الگوريتم جستجوي سيستم ذرات باردار

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن تشکيل ماتريس پايه پوچي تنک براي تحليل بهينه سازه ها به روش نرمي با استفاده از الگوريتم جستجوي سيستم ذرات باردار :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مهندسي عمران (دانشکده مهندسي)

تعداد صفحات :12

در این مقاله، الگوریتمی برای تشکیل بردارهای پایه پوچی بهینه که منجر به تشکیل ماتریس نرمی تنک می شود، ارائه شده است. در مدل سازی مساله بهینه یابی برای برقراری شرط استقلال بردارهای پایه پوچی که متناظر با سیستم های خود متعادل می باشند، برای هر سیستم یک مولد در نظر گرفته شده و سپس توالی انتخاب مولدها به عنوان متغیر تصمیم در مساله بهینه یابی مدل سازی شده است. با توجه به این که پس از انتخاب مولدها، دستگاه معادله های حاصل برای یافتن سایر درایه های بردارهای پایه پوچی یک دستگاه فرومعین خواهد بود، به منظور محاسبه پرصفرترین پاسخ، یک مدل برنامه ریزی عدد صحیح مختلط توسعه داده شده است. در این مقاله برای حل مدل پیشنهادی از الگوریتم فرا ابتکاری جستجوی سیستم ذرات باردار استفاده می شود، از آن جایی که مکانیزم الگوریتم جستجوی سیستم ذرات باردار بر مبنای حرکت ذرات به صورت پیوسته در فضای پاسخ است، بنابراین در این مقاله برای حل مساله در فضای گسسته صفر و یکی راهکاری پیشنهاد شده و عملگر احتمال جهش نیز اضافه گردیده است. نتیجه عددی محاسبات نشان می دهد که الگوریتم پیشنهادی با دقت و سرعت مناسب قادر به یافتن پاسخ نزدیک بهینه می باشد.
كلید واژه: تحلیل بهینه، روش نرمی، بردار پایه پوچی، الگوریتم جستجوی سیستم ذرات باردار

لینک کمکی