انتشار مولکولي يون کلر در سنگ مارن و ماسه سنگ (ياددشت پژوهشي)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن انتشار مولکولي يون کلر در سنگ مارن و ماسه سنگ (ياددشت پژوهشي) :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مهندسي عمران (دانشکده مهندسي)

تعداد صفحات :18

انتشار مولکولی یکی از مهم ترین مکانیزم های انتشار آلودگی در خاک و سنگ می باشد. در این تحقیق ضریب انتشار مولکولی یون کلر در ماسه سنگ و سنگ مارن منطقه دفن زباله ارومیه با استفاده از روش برازش نمودارهای حاصل از مدل های آزمایشگاهی با نتایج نظری تعیین گردید. نمونه های سنگ مارن و ماسه سنگ به ترتیب تحت شرایط انتشار مولکولی «از میان سنگ» و «به داخل سنگ» قرار گرفتند و غلظت های مشاهده ای اندازه گیری شدند. برای انجام محاسبات نظری از نرم افزار Pollute استفاده گردید. ضرایب انتشار مولکولی متوسط نتیجه شده برای سنگ مارن و ماسه سنگ به ترتیب 2.48´10-10 (m2/s) و 2.55´10-10 (m2/s) بودند که نشان دهنده نزدیک بودن مقادیر این پارامتر در هر دو سنگ به دلیل معادل بودن اثر پارامتر های فیزیکی آنها مانند پوکی و دانسیته بود. تطابق خوب نتایج مشاهده ای آزمایشگاهی و مدل نظری، صحت روش های آزمایشگاهی و مدل نظری استفاده شده را تایید کرد. نتایج آنالیز حساسیت پارامترهای موثر در انتشار مولکولی در سنگ های مدل شده نشان داد که پارامترهای زمان و ضریب انتشار مولکولی اثر بیشتری در تغییر غلظت یون کلر در انتهای مسیر حرکت از میان سنگ دارد. نتایج بدست آمده در این مطالعه برای محاسبات انتقال آلودگی در طراحی مدفن های مواد زائد جامد مستقر در نهشته های سنگی می توان استفاده کرد.
كلید واژه: انتشار مولکولی، ماسه سنگ، سنگ مارن، مدل آزمایشگاهی، یون کلر، Pollute

لینک کمکی