برهمکنش درون زيوه اي Verticillium dahliae، عامل پژمردگي ورتيسيليومي پسته با Acremonium kiliense

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن برهمکنش درون زيوه اي Verticillium dahliae، عامل پژمردگي ورتيسيليومي پسته با Acremonium kiliense :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : بيماريهاي گياهي

تعداد صفحات :13

مطالعه حاضر برای دست یابی به شیوه ای سازگار با محیط زیست برای مدیریت این بیماری انجام گرفت. به منظور مطالعه برهمکنش Verticillium dahliae عامل پژمردگی آوندی پسته و Acremonium kiliense، قارچ درون رست جدا شده از پسته، از نهال های نه ماهه سه رقم پسته سرخس، بادامی ریز زرند و قزوینی استفاده شد. مایه زنی A. kiliense به ارقام مذکور توسط سوسپانسیون کنیدیوم ها به غلظت 610 کنیدیوم در میلی لیتر با روش غوطه وری ریشه صورت گرفت. گیاهان مایه زنی شده به گلدان های کوچک حاوی خاک سترون انتقال داده شده، پس از یک ماه نهال ها به گلدان های حاوی 40 میکرواسکلروت ورتیسیلیوم در گرم خاک منتقل شدند. نتایج این آزمایش با استفاده از آزمایش فاکتوریل با در نظر گرفتن دو فاکتور رقم و تیمار قارچی به ترتیب با سه و چهار سطح و سه تکرار برای هر ترکیب، در قالب یک طرح کاملا تصادفی مورد واکاوی آماری قرار گرفت. نتایج حاصل نشان داد در شرایط آزمایشگاه A. kiliense فاقد اثر بازدارندگی روی V. dahliae است، اما در تیمارهایی که با A. kiliense و V. dahliae مایه زنی شده بودند در مقایسه با تیمارهایی که با V. dahliae به تنهایی مایه زنی شده بودند، میزان وزن خشک ریشه و وزن خشک شاخساره افزایش یافت. برهمکنشV. dahliae-A. kiliense سبب کاهش درصد آلودگی شاخساره و ریشه نسبت به تیمار V. dahliae به تنهایی شد. درصد جداسازی V. dahliae از تیمارهای مختلف نشان داد، در ارقامی که با A. kiliense و V. dahliae مایه زنی شده بودند، درصد جداسازی V. dahliae در مقایسه با ارقامی که با V. dahliae به تنهایی مایه زنی شده بود کاهش داشته است. نتایج حاصل از گروه بندی آماری تیمارهای قارچی در مورد وزن خشک شاخساره بیانگر این بود که ارقام مایه زنی شده با A. kiliense، A. kiliense همراه با V. dahliae و نمونه شاهد در یک گروه قرار می گیرند، در حالی که ارقام مایه زنی شده با V. dahliae در گروهی مجزا قرار می گیرند. نتایج حاصل از جداسازی ورتیسیلیوم از بافت ها نشان داد که در تمام ارقام، میزان جداسازی V. dahliae در تیمار برهمکنش V. dahliae- A. kiliense نسبت به تیمار V. dahliae به تنهایی بیش از 50 درصد کاهش می یابد.
كلید واژه: پژمردگی ورتیسیلیومی پسته، Verticillium dahliae ،Acremonium kiliense

لینک کمکی