تاثير توده هاي بوته اي بر خصوصيات بانك بذر خاك علفزارهاي كوهستاني (مطالعه موردي: حوزه واز مازندران)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن تاثير توده هاي بوته اي بر خصوصيات بانك بذر خاك علفزارهاي كوهستاني (مطالعه موردي: حوزه واز مازندران) :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : تحقيقات مرتع و بيابان ايران

تعداد صفحات :13

از ویژگی های مشترك اكوسیستم های خشك و نیمه خشك، فراوانی ساختارهای توده ای با غالبیت گونه های چوبی در میان پوشش گیاهی علفی می باشد. در این تحقیق، اثرات توده های بوته ای بر خصوصیات بانك بذر خاك در مراتع كوهستانی واز استان مازندران مورد مطالعه قرار گرفت. در بهار سال 1389 اقدام به نمونه برداری از خاك شد. سپس نمونه های خاك در شرایط طبیعی در گلخانه تحت تیمار قرار گرفتند تا بذر موجود در آنها جوانه بزنند. بذرهای جوانه زده شده شناسایی شدند و تراكم بذر در مترمربع محاسبه شد. همچنین، شاخص تشابه سورنسون بین بانك بذر و پوشش روزمینی (به درصد)، غنا (تعداد گونه در پلات) و تنوع (بدون واحد) بذر محاسبه گردید و بین توده ها و خارج توده ها مقایسه شدند. نتایج نشان داد كه تراكم بانك بذر خاك در داخل توده های بوته ای بطور معنی داری بیشتر از خارج توده ها بود. همچنین شاخص تنوع شانون خارج توده ها (با میانگین 1.37) تفاوت معنی داری با داخل توده ها (با میانگین 1.81) داشت. غنای گونه ای بانك بذر داخل توده های بوته ای (با میانگین 11.86 در پلات) بطور معنی داری بیشتر از غنای گونه ای خارج توده ها (با میانگین 7.9 در پلات) بود. همچنین شاخص تشابه پوشش روزمینی با بانك بذر خاك داخل توده ها با میانگین %15.5 بطور معنی داری كمتر از خارج توده ها با میانگین %22.5 بود. این تحقیق اهمیت توده های كوچك باقیمانده از بوته ای ها را در علف زارهای كوهستانی شمال كشور در حفظ بذر گونه های علفی نمایان کرد، بنابراین تاكید بر حفظ این توده ها در این رویشگاه شد.
كلید واژه: بانك بذر خاك، تراكم بذر، تنوع شانون، ساختارهای توده ای، حوزه آبخیز واز

لینک کمکی