طراحي کنترلر تطبيقي وضعيت ماهواره مبتني بر «سنتز کنترل کمينه غيرمتمرکز» با لحاظ مدل دقيق چرخ عکس العملي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن طراحي کنترلر تطبيقي وضعيت ماهواره مبتني بر «سنتز کنترل کمينه غيرمتمرکز» با لحاظ مدل دقيق چرخ عکس العملي :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : علوم و فناوري فضايي

تعداد صفحات :14

در این مقاله، یک کنترل کننده تطبیقی مبتنی بر سنتز کنترل کمینه غیرمتمرکز (Decentralized Minimal Control Synthesis) DMCS برای کنترل وضعیت ماهواره سنجش از دور نمونه طراحی شده است. هدف از طراحی این کنترل کننده، انجام مانورهای چرخشی سه محوره با زوایای بزرگ، دست یابی به سیستم پایدار و ردیابی مسیر مرجع وضعیت درحضور عدم قطعیت پارامترهای ممان اینرسی ماهواره است. در طراحی این کنترل کننده اثر اغتشاشات داخلی و خارجی، کوپلینگ های غیرخطی در دینامیک ماهواره و مدل دقیق عملگرها مدنظر قرار گرفته است. عملگرهای کنترلی مورد استفاده برای اجرای مانور وضعیت ماهواره چهار چرخ عکس العملی و با ساختار هرمیاست. لذا مدل دقیق چرخ های عکس العملی با در نظر گرفتن حداکثر ولتاژ، جریان، سرعت های زاویه ای مجاز و توان چرخ در طراحی کنترل کننده منظور شده است. عملکرد کنترل کننده طراحی شده از طریق شبیه سازی مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت. نتایج شبیه سازی بیانگر کارایی مطلوب کنترل کننده وضعیت طراحی شده در حضور مدل دقیق چرخ های عکس العملی، اغتشاشات داخلی و خارجی و عدم قطعیت در پارامترهای مدل ماهواره است.
كلید واژه: کنترل تطبیقی وضعیت، مدل چرخ عکس العملی، ماهواره، عدم قطعیت، اشباع عملگر

لینک کمکی