بررسي تاثير نظام بهره برداري مشاعي در تخريب مراتع ييلاقي شهرستان نوشهر

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن بررسي تاثير نظام بهره برداري مشاعي در تخريب مراتع ييلاقي شهرستان نوشهر :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : تحقيقات مرتع و بيابان ايران

تعداد صفحات :13

مدیریت سامان های عرفی مراتع در دهه های اخیر همواره یكی از مهمترین مسائل و چالش های مراتع كشور بوده است. تحقیق حاظر سعی دارد در چارچوب نظام بهره برداری مشاع در زمینه تخریب مراتع عوامل موثر را مساله یابی و شاخص های موثر بر میزان تخریب مراتع را شناسایی کند. این تحقیق از نوع توصیفی - همبستگی بوده و به روش پیمایشی انجام شده است. بدین منظور پرسشنامه ای تهیه و تدوین گردید و روایی آن در سطح 85 درصد مورد تایید قرار گرفت و تعداد نمونه با استفاده از فرمول كوكران 37 بهره بردار بوده كه انتخاب آنها به روش تصادفی بوده است. داده های جمع آوری شده از طریق پرسشنامه، با استفاده از نرم افزار های آماری SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج ضریب همبستگی اسپیرمن نشان می دهد بین ساختار وضعیت بهره برداری با میزان تخریب مراتع رابطه معنی داری وجود دارد. نتایج آزمون كروسكال - والیس نشان می دهد كه از بین ویژگی فردی بهره برداران، تنها میزان تحصیلات با تخریب مرتع اختلاف معنی داری داشته است، به طوری كه با افزایش تحصیلات بهره برداران میزان تخریب مرتع در نسق های عرفی آنها كاهش می یابد. همچنین مقایسه میزان تخریب مراتع در چهار سامان عرفی منطقه با استفاده از آزمون كروسكال - والیس نشان داد كه محدوده عرفی یاخلی نسبت به سایر سامان های عرفی بیشترین تخریب را داشته است.
كلید واژه: تخریب مراتع، سامان های عرفی، ساختار عرفی، نظام بهره برداری مشاع، مراتع ییلاقی نوشهر

لینک کمکی