بررسي توزيع مجدد تنش پسماند كششي مكانيكي بر اثر رشد ترك خستگي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن بررسي توزيع مجدد تنش پسماند كششي مكانيكي بر اثر رشد ترك خستگي :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : علوم كاربردي و محاسباتي در مكانيك (دانشكده مهندسي)

تعداد صفحات :13

در این پژوهش، اثر بارگذاری خستگی بر توزیع مجدد تنش های پسماند مكانیكی در نمونه های كششی فشرده بررسی شده است. آزمون های تجربی رشد ترك خستگی طبق استاندارد E647 برای نمونه های بدون تنش پسماند اولیه و هم چنین نمونه های دارای تنش پسماند مكانیكی انجام گرفت. برای بررسی ناحیه پلاستیك نوك ترك و هم چنین به دست آوردن پارامترهای مكانیك شكست از تحلیل المان محدود به كمك نرم افزار المان محدود آباكوس استفاده شد. نتایج بررسی ها نشان داد كه تنش پسماند اولیه پس از چند سیكل بارگذاری خستگی، توزیع مجدد می یابد كه نحوه توزیع مجدد آن وابسته به سطح تنش پسماند اولیه و دامنه بارگذاری سیكلی می باشد. مساحت منطقه پلاستیك نوك ترك نیز با شروع بارگذاری خستگی كاهش می یابد و پس از تعداد محدودی سیكل، اندازه آن پایدار می گردد. در آزمون های تجربی، عمر خستگی نمونه های دارای تنش پسماند مكانیكی كمتر از عمر خستگی نمونه های بدون تنش پسماند به دست آمد.
كلید واژه: رشد ترك خستگی، ناحیه پلاستیك نوك ترك، توزیع مجدد تنش پسماند، انتگرال J

لینک کمکی